1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET

T.C.

YARGITAY

Yedinci Ceza Dairesi

E: 2004/37497

K: 2006/5956

T: 27.04.2006

1567 SAYILI KANUNA MUHALEFET
ÖZET: Sanık şirket hakkında ticaret mahkemesince verilen iflas kararı kesinleşmiş olup; 6762 sayılı Kanunun 437, 439 ve 449. maddeleri de dikkate alınarak, tasfiyenin ta­mamlanması ile sanık tüzel kişiliğe ait ticaret unvanının si­linip silinmediği ticaret sicilinden sorulup, ticaret Unvanı­nın sicilden terkini ile bu hususun tescil ve ilan olunması halinde, 765 sayılı TCK.nun 96. maddesi ile uygulama ya­pılmalıdır. Eğer şirketin hukuki varlığının devam ettiği tes­pit edilir ise, 1567 sayılı Kanun gereğince, ihracatçı firma­nın iflası mücbir sebep kabul edilerek, kesinleşmiş mahke­me kararı ile iflas eden sanığın beraatine karar verilmesi gerekir.

765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 96]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 64]
1567 s. TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN (1)… [Madde 1]

1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanık D… Ulus. Dış. Tic. AŞ. hakkın­da yapılan duruşma sonunda; kamu davasının TCK.nun 96. maddesi uyarın­ca ortadan kaldırılmasına dair (İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkeme­si)nden verilen 09.04.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil hazine vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Baş­savcılığının onama isteyen 12.12.2004 tarihli tebliğnamesiyle daireye veril­mekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görü­şülüp düşünüldü:

Dosyada mevcut İstanbul Asliye Yedinci Ticaret Mahkemesinin 26.12.2003 gün 2003/829 esas ve 2003/1821 karar sayılı sanık şirketin ifla­sına dair kararı 19.03.2004 tarihinde kesinleşmiş olup, Türk Ticaret Kanunu­nun 437, 439 ve 449. maddeleri gereğince; “iflas halinde tasfiyenin iflas idaresi tarafından icra ve iflas kanunu hükümlerine göre yapılacağı, tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden terkini tasfiye me­murları tarafından sicil memurluğundan istenilmesi ile terkin keyfiyeti tescil ve ilan olunarak anonim şirketin tüzel kişiliğinin sona ereceği” gözetilerek tasfiyenin tamamlanması ile sanık tüzel kişiliğe ait ticaret unvanının silinip silinmediği ticaret sicilinden sorulup; ticaret unvanının sicilden terkini ile bu hususun tescil ve ilan olunması halinde 765 sayılı TCK.nun 96. maddesi (5237 sayılı TCK.nun 64. maddesi) gereğince uygulama yapılacağı, şirketin hukuki varlığının devam ettiğinin tespiti halinde Türk Parası Kıymetini Koru­ma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğin 22. maddesinin (i) bendinde “ihracatçı firmanın iflası” mücbir sebep kabul edilebilecek haller arasında düzenlendiğinden kesinleşmiş mahkeme kararı ile iflas eden sanı­ğın beraatine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı, müdahil hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerin­de görüldüğünden hükmün (BOZULMASINA), 27.04.2006 gününde oybirli­ğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir