1803 Sayılı Af Yasasından önce işlenen hırsızlık suçlarına ilişkin sabıka kayıtlarının silinmesi

     T. C.
Y A R G I T A Y
Ceza Genel Kurulu
  
Esas No    : 1990/6-247
Karar No   : 1990/261
Karar Trh  : 05.11.1990
  
  
  1803 Sayılı Af  Yasasından  önce işlenen
hırsızlık suçlarına ilişkin sabıka kaydının
silinmesi
 
  ÖZET : Bazı suçlar  yanında  hırsızlık suçlarının da yer aldığı 1803 sayılı Af Yasasının    2.  maddesinin    ( B ) bendi     Anayasa      Mahkemesi’nin 11.3.1975 tarih ve  8 / 50, 11.3.1975   tarih  ve    8 / 47-25,  25.3.1975 tarih ve 51 / 58 sayılı kararları ile hırsızlık    suçları yönünden   iptal  edildikten sonra,bu suçlar  aynı Yasanın 1.maddesinde düzenlenen genel af kapsamına girmiştir. Söz   konusu   1.maddenin ( B )    bendinde, Af Yasası kapsamına  giren  suçlardan   mahkum olanların mahkumiyet hükümlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedildikleri  belirtildiğine göre, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarından   sonra,  genel  af   kapsamına giren hırsızlık suçları  yönünden aynı  Yasanın 20. maddesindeki hükmün uygulanma olanağı kalmamıştır. Bu  itibarla,   25.11.1970    tarihinde işlenen  hırsızlık suçu  nedeniyle hakkında  sabıka  kaydı düzenlenen hükümlüye ait   sabıka     kaydının, 1803 sayılı Yasanın 1.addesinin
( B ) bendindeki açık  hükme dayanılarak adli  sicilden   çıkarılması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir