ACİZ VESİKASI / KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN MAKABLE ŞAMİL OLMASI / TMSF / TASARRUFUN İPTALİ / İBRAZ ZORUNLULUĞU

T.C.
YARGITAY
Onbeşinci Hukuk Dairesi
E. 2006/1137
K. 2006/2475
T. 26.4.2006
ACİZ VESİKASI
KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN MAKABLE ŞAMİL OLMASI
TMSF
TASARRUFUN İPTALİ
İBRAZ ZORUNLULUĞU
5411 s. BANKACILIK KANUNU [Geçici Madde 13]
5411 s. BANKACILIK KANUNU [Geçici Madde 16]
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 277]
Davacı P… T.A.Ş. ( TMSF ) ile davalılar 1- N.R.G. 2- N.D. arasındaki davadan dolayı İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 25.04.2005 gün ve 2001/1083-2005/327 sayılı hükmü onayan dairemizin 29.11.2005 gün ve 2005/6472-6435 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
Dava, İİK’nın 277 ve devamı maddelerine göre tasarrufun iptali istemiyle açılmış, mahkemece davanın ön şartı olan geçici veya kesin aciz belgesinin ibraz edilmemesi nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, mahkeme kararı Dairemizin 23.11.2005 günlü ilamı ile onanmış, davacı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Bankacılık Kanunu’nda 19.10.2005 tarihinde kabul edilen 5411 sayılı Kanunla yapılan ve 01.11.2005 tarihinde yürürlüğe giren değişikliğin geçici 13. maddesi uyarınca TMSF tarafından açılan tasarrufun iptali davalarında aciz belgesi aranması şartı ortadan kaldırılmış, aynı kanunun geçici 16. maddesinde bu değişikliğin makable şamil olduğu açıklanmıştır. Bu değişiklik mahkemenin karar tarihinden sonraki, Dairemizin onama ilamından önceki tarihlidir. Yapılan bu değişiklikler davanın dinlenebilme şartı olan geçici veya kesin aciz belgesi istenmesinin yürürlükten kaldırıldığı gözden kaçırılarak Dairemizce mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece yapılan iş, davanın dinlenebilme şartı olan kesin veya geçici aciz belgesi ibrazının gerekmediği gözönünde tutularak, davanın esası hakkında inceleme yapılıp karar verilmesinden ibarettir. Kararın bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce onanması doğru olmadığından, davacının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin, 29.11.2005 gün ve 2005/6472 Esas, 2005/6435 karar sayılı onama ilamının ortadan kaldırılmasına, mahkeme kararının davacı yararına BOZULMASINA, 26.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.