ADLİ PARA CEZASI / GECİKME ZAMMI / ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI

T.C.
YARGITAY
Onuncu Ceza Dairesi
E: 2006/645
K: 2006/8116
T: 15.06.2006
ADLİ PARA CEZASI
GECİKME ZAMMI
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI
ÖZET: 5252 sayılı Yasanın 5/1 ve 6/1. maddeleri gereğin­ce ağır hapis yerine hapis, ağır para yerine de adli para cezasına hükmedilmesi gerekir.
5275 sayılı Yasanın 122. maddesi ile 647 sayılı Yasa yürürlükten kaldırıldığından aynı Kanunun 106. mad­desine göre de süresinde ödenmeyen para cezalarına iliş­kin gecikme zammı öngörülmemiştir.
Ertelenen cezanın infazına ilk hükmü veren mah­keme karar vermelidir.
5252 s. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HA… [Madde 5]
5252 s. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HA… [Madde 6]
5275 s. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KAN… [Madde 106]
5275 s. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KAN… [Madde 122]
Uyuşturucu madde temin etmek suçundan sanık Harun hakkında (Ela­zığ Ağır Ceza Mahkemesi)nce yapılan yargılama sonunda, 11.05.2005 ta­rihinde, 2005/179 esas, 2005/249 karar sayı ile 765 sayılı TCK hükümleri uyarınca mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık müdafii tarafından süre­si içinde temyiz edildiği, Yargıtay C. Başsavcılığınca 5320 sayılı Kanunun 8/2. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 04.07.2005 tarih ve 10-2005/122850 sayılı yazı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel ve özel kısımlarında yer alan yeni ve değişik düzenlemelerin mahkemesince değer­lendirilmesi için dosyanın mahalline iade edildiği, iade üzerine yeniden duru­ma açılarak yapılan yargılama sonucunda 06.10.2005 tarihinde, 2005/582 esas, 2005/516 karar sayı ile lehe olduğu kabul edilen 765 sayılı TCK hü­kümleri uygulanmak suretiyle verilen mahkumiyet kararının süresinde sanık müdafii tarafından temyiz edildiği;Yargıtay C. Başsavcılığınca düzelterek onama isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 31.01.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahke­menin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, 5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi uyarınca değerlendirme yapılarak hüküm kurulmuş olmasına, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak;
1 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak­kında Kanunun 5/1 ve 5349 sayılı Kanun ile değişik 6/1. maddeleri uyarınca,sanık hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın “ağır hapis” yerine “hapis” ve para cezasının da, “ağır” yerine “adli” para cezası olarak hükme bağlan­ması gerektiğinin özetilmemesi,
2 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 122. maddesi ile 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmış olması ve aynı Kanunun”Adli Para Cezalarının İnfazı” başlıklı 106. maddesinde, süresinde ödenmeyen para cezalarına ilişkin herhangi bir gecikme zammının öngörülmemesi karşısında; “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi uyarınca, süresinde öden­meyen para cezalarına gecikme zammı uygulanması olanağı bulunmadığının nazara alınmaması,
3- Ertelenmiş cezanın infazına ilk hükmü veren mahkemece karar veril­mesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde ol­duğundan, hükmün CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), ancak, bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;
1 “Ağır hapis cezası”ibarelerinin, “hapis cezası” ve “ağır para cezası” ibarelerinin de “adli para cezası”olarak değiştirilmesi,
2 “647 sayılı Yasanın 5/5. maddesi uyarınca gecikme zammı uygulan­masına” ilişkin bölümün çıkarılması,
3 “765 sayılı TCK.nun 95/2. maddesi gereğince, ertelenmiş cezanın ay­nen infazına” dair kısmın çıkartılması ve yerine; “sanığın adli sicil kaydındaki ertelenmiş mahkumiyeti hakkında karar verilmesi için mahkemesine bilgi verilmesine” yazılması suretiyle hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 15.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.