ADLİ PARA CEZASI

T.C.

YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
E:2006/1228
K:2006/2868
T:10.04.2006
ADLİ PARA CEZASI
ÖZET: 5237 sayılı Kanunun 61/8. maddesi gereğince adli para cezasının hesaplanması sırasında, arttırma ve indi­rimlerin belirlenen tam gün sayısı üzerinden yapılıp, sonuç gün ile bir gün karşılığı tayin olunan miktarın çarpımı ile sonuç adil para cezasının bulunması gerekir.
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 52]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 61]
Dolandırıcılık suçundan sanık Nizamettin’in yapılan yargılaması sonunda: 5237 sayılı TCK.nun 157, 62, 63, 53/1-a, b, c, d, e maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis, 833 YTL. adli para cezası ile mahkumiyetine ve ceza süresi ka­dar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, dair (Kadıköy Beşinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 29.11.2005 gün ve 2005/890 Esas 2005/966 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama iste­yen 13.02.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:
5237 sayılı Yasanın 52/2. maddesi uyarınca yasal ve yeterli gerekçe gös­terilmeden bir tam gün karşılığı tayin olunan cezanın asgari hadden tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahke­menin soruşturma neticelerine uygun şekilde inanç ve takdirin, incelenen dosya içeriğine göre sanığın bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
5237 sayılı Yasanın 61/8. maddesi uyarınca, adli para cezasının hesap­lanması sırasında artırma ve indirimlerin belirlenen tam gün sayısı üzerinden yapılıp, sonuç gün ile bir gün karşılığı tayin olunan miktarın çarpımı ile sonuç adil para cezasının bulunması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde uygula­ma yapılarak sanığa fazla ceza tayini,
Yasaya aykırı ise de, yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hu­susun CMUK.nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulundu­ğundan, sanığa hükmolunan hapis cezası yanında TCK.nun 61. maddesi uyarınca tayin olunan 50 tam günün TCK.nun 62. maddesi gereğince 1/6 sı indirilerek bulunan 41 tam günün bir gün karşılığı tayin olunan 20 lira ile çar­pılarak sonucu adli para cezasının 820 liraya indirilmesi suretiyle eleştiri dı­şında sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 10.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir