ALACAĞIN TEMLİKİ / BONOLARDAKİ HAKKIN DEVRİ

T.C.
YARGITAY
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E:2005/7869
K:2006/4323
T:21.04.2006
ALACAĞIN TEMLİKİ
BONOLARDAKİ HAKKIN DEVRİ
ÖZET: Dava konusu bononun lehdarı tarafından davalıya “tahsil edilmemek şartı ile teminata alınması”için ciro edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda hamilin davacı ile lehdar arasındaki ilişkiyi bildiğinin kabulü gerekeceğin­den, TTK’nın 593. maddesindeki lehdara karşı ileri sürüle­bilecek defilerin hamile karşı da ileri sürülebileceğinin ka­bulü gerekir. Dava konusu bono bedelinin tahsil edildiği de anlaşılmakla hamilin bedeli tahsil edilen bonoya dayalı alacak talep edemeyeceği gözetilmelidir.
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 593]
Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hük­mün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine temyiz dilek­çesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konu­şulup düşünüldü.
Davacı ile davalılardan I……. F……. Kiralama A.Ş. arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalandığı ve kira borcuna karşılık bu davalıya bono­lar verildiği, bunlardan birinin de 26.01.2001 tanzim 18.04.2001 vadeli 21.976 DM’lık bono olduğu ve bu bononun 02.03.2001 tarihli yazı ile “tahsil edilmemek şartı ile teminata alınması” için diğer davalıya ciro edildiği çekiş­mesizdir.
Dava anılan bu bono ile borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.
Davalılardan I… F…….. Kiralama A.Ş. vekili bono bedelinin müvekkili­ne ödendiğini ancak ödemeden önce bononun I……………………….. F…….. verildiğini belirtmistir. Davalı I Finans A.Ş. vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafın­dan temyiz edilmiştir.
Bononun, lehdarı I…. F….. Kiralama A.Ş. tarafından 02.03.2001 tarihli
yazı ile diğer davalıya “tahsil edilmemek şartı ile teminata alınması” için ciro edildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda hamilin davacı, keşideci ile bonoyu kendisine ciro eden leh-dar arasındaki ilişkiyi bildiğinin kabulü ile TTK.nun 593. maddesi gereğince lehdara karşı ileri sürülecek defilerin hamile karşı da ileri sürülebileceğinin kabulü gerekir.
Dava konusu bono bedelinin lehtar tarafından tahsil edildiği de dosya içeriği ile sabittir. Hal böyle olunca davalı hamilin bedeli tahsil edilen bono­ya dayalı olarak alacak talep edemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde hü­küm kurulmasında isabet görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün (BOZULMASINA), pe­şin harcın istek halinde iadesine, 21.04.2006 gününde oybirliğiyle karar ve­rildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir