ALACAĞIN TÜRK PARASI OLMASI / ŞİRKET ORTAKLARINA TEBLİGAT

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2006/9391
K:2006/12296
T: 08.06.2006

ALACAĞIN TÜRK PARASI OLMASI
ŞİRKET ORTAKLARINA TEBLİGAT
ÖZET: Alacak miktarının Türk parası karşılığı takip talep­namesinde gösterilmiş ise de, takip talepnamesine uygun düzenlenmesi gereken ödeme emrinde bu gerekliliğe uyulmaması kamu düzeni ve devletin hükümranlık hakları ile il­gilidir.
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 58]
7201 s. TEBLİGAT KANUNU(1) [Madde 35]
Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular ve­kili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gön­derilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlulardan Hüsnü ve Mustafa adlarına gönderilen ödeme emri 7201 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre tebliğ edilmiştir. Şirket ortağı olan bu borçlular ile ilgili olarak ticaret sicilinden gelen cevapta bir adres belirtilme­diğine göre adı geçen borçlular hakkındaki tebliğ işlemi 35/son maddede öngörülen koşullara uyulmadığı nedeniyle usulsüz olup şikayetleri süresindedir.
Şikayet dilekçesinin (1) numaralı bendinde yukarıda açıklanan hususa değinildiğinden borçlu Hüsnü ve Mustafa’nın başvurularının esastan ince­lenmesi gereklidir.
Borçlu P… Kauçuk Ticaret AŞ’nin şikayeti ise tebliğ tarihine göre süresin-dedir.
Şikayetin esasının incelenmesine gelince;
İİK’nun 58/3. maddesine göre alacağın Türk parası ile tutarının takip ta­lepnamesinde gösterilmesi zorunludur. İncelenen takip talepnamesinde DM olarak gösterilen alacağının Türk Lirası karşılığı gösterilmiş ise de takip ta­lepnamesine uygun olarak düzenlenmesi gereken ödeme emrinde bu gerek­lilik yerine getirilmemiştir. Bahsi geçen noksanlık kamu düzeni ve devletin hükümranlık haklarıyla ilgili olup, takibin her safhasında doğrudan doğruya gözönünde tutulmalıdır. (HGK’nun 12.05.1999 tarih 1999/12-271 E. 1999/301 K.).
O halde, ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken eksik incele­me ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Sonuç: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mah­keme kararının yukarıda yazılı nedenlerle IİK 366 ve HUMK’ nun 428. mad­deleri uyarınca (BOZULMASINA), 08.06.2006 gününde oybirliğiyle karar ve­rildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir