ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK SUÇU / SÜRÜCÜ BELGESİNİ GERİ ALMA YETKİSİ

T.C.

YARGITAY

Yedinci Ceza Dairesi
E:2006/1463

K:2006/8099

T:17.5.2006

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK SUÇU
SÜRÜCÜ BELGESİNİ GERİ ALMA YETKİSİ

5252 s. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HA… [Madde 7]
2918 s. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2) [Madde 48]
2918 s. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2) [Madde 112]

Alkollü araç kullanmak suçundan sanık; … ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5, 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 7/1-2,5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17. maddeleri uyarınca 3600 Yeni Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılmasına dair, K. Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 12.9.2005 tarihli ve 2005/279 kabahat eylemleri kayıt defteri sayılı kararı müteakip, adı geçenin ehliyetinin geri alınıp alınmayacağı, alınacak ise ne kadar sure ile geri alınacağı hususunda karar talep edilmesi üzerine, idari para cezası ve ehliyete el koyma kararı verme yetkisinin Cumhuriyet Savcılığına ait olduğundan bahisle, bu konuda karar verilmesine yer olmadığına ilişkin K. Sulh Ceza Mahkemesinin 12.9.2005 tarihli ve 2005/621 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair K. 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.9.2005 tarihli ve 2005/99 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 23.12.2005 gün ve 55407 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 20.01.2006 gün ve Y.E. 2006-1526 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 5252 sayılı Kanunun 7.maddesi ile, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5.maddesindeki hafif hapis cezası idari para cezasına dönüştürülerek idari para cezasına karar verme yetkisi Cumhuriyet Savcısına verilmiş ise de, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 16. maddesinde idari yaptırım türleri belirlenmiş olup, bunlar arasında sürücü belgesinin geri alınmasının bulunmadığı, ayın Kanunun 19. maddesinde de, diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için ruhsat ve ehliyetin geri alınması gibi yaptırımlara ilişkin hükümlerin, ilgili kanunlarda bu kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya kadar saklı olduğunun belirtildiği ve halen yürürlükte olan 2918 sayılı Kanunun 112. maddesi gereğince sürücü belgesinin Sulh Ceza Mahkemesi tarafından geri alınması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde verilen karara yönelik itirazın kabulü yerine reddinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararır bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden,

SONUÇ : K. 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.09.2005 gün ve 2005/99 D.iş sayılı kararının CMK.nın 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince düşünülmesine, 17.05.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir