ANA TAŞINMAZIN KORUNMASI / BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK

T.C.

YARGITAY

Onsekizinci Hukuk Dairesi

E: 2006/2723

K: 2006/3833

T: 08.05.2006

ANA TAŞINMAZIN KORUNMASI
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK
ÖZET: Davalıların maliki oldukları ve kiracı oldukları ba­ğımsız bölümün önüne projeye aykırı olarak ve tüm kat ma­liklerinin rızası olmadan yaptıkları değişikliklerin eski ha­le getirilmesi gerekir. Bağımsız bölümlerin üzerine ilave katların yapılması da 634 sayılı Yasanın 44. maddesi hük­mü uyarınca kat malikleri kurulunun oybirliği ile alınmış bir karar bulunmadığına göre mümkün değildir. Belediye­ce değişiklik projesinin onaylanması ve yapı kullanma izni alınması durumu değiştirmez.

634 s. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [Madde 19]
634 s. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [Madde 44]

Dava dilekçesinde projeye aykırılıkların giderilmesine karar verilmesi iste­nilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bü­tün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekilleri dava dilekçesinde, davalılar Rıfat ile Mehmet’in ana taşınmazın üstüne projeye aykırı olarak bağımsız bölüm ilave ettiklerini ve 3, 4, 6 nolu bağımsız bölümlerin önündeki kaldırımı işgal ederek bağımsız bölümle­rine kattıklarını ileri sürerek projeye aykırı olarak ilave edilen katların ve 3, 4, 6 nolu bağımsız bölümlerin önündeki kaldırımın üzerindeki arabalı kısmın kaldırılıp eski hale getirilmesini istemişlerdir.

Mahkemece dava konusu 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 3, 4, ve 6 nolu dükkanlar üzerine davalılarca yapılan ilavelerin kendi mülkiyetlerin­de kaldığı, bunların yaya geçidini engellemediği, dükkanların üzerindeki kat ilavesinin projesinin ve kullanma izin belgesinin alındığı gerekçesiyle dava­nın reddine karar verilmiştir.

Dosyada toplanan bilgi ve belgelerden dava konusu taşınmazın üzerinde kat mülkiyetinin kurulmuş olduğu, tapu kaydına göre 3 nolu bağımsız bölü­mün O …. Otomotiv Yedek Parça Oto Alım Satım Hay. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti., 4 nolu bağımsız bölümün Rıfat, 6 nolu bağımsız bölümün Mehmet adlarına kayıtlı bulunduğu her üç bağımsız bölümün atölye niteliğinde oldu­ğu, yerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda 3, 4 ve 6 nolu bağımsız bölümlerden her birinin mevcut kolonları devam ettirilerek ve araları duvar örülerek çatı kısmı çelik konstrüksiyondan yapılmış bir ilave kat inşa edildiği, 3 ve 6 nolu bağımsız bölümlerin batı tarafından geçen yaya yo­luna cephe bölümlerine ve herbir dükkan önünde bulunan kısımlara çelik konstrüksiyondan oluşan etrafı açık üstü basit örtü ile kaplı bölüm yapıldığı bunların ana taşınmazın onaylı mimari projesine aykırı bulunduğu anlaşılmak­tadır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 19.maddesi hükmüne göre kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya zorunlu oldukları gibi kat ma­liklerinden biri bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yaptıramaz. Yine Yasanın 44. maddesi hükmüne göre de ana taşınmazın üstüne kat ilavesi için buna kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar vermesi gerekir. Somut olayda davalı­larca 3, 4 ve 6 nolu bağımsız bölümlerin önündeki ortak yerlerde gerçekleş­tirdikleri ileri sürülen değişikliklerin ve bu bağımsız bölümlerin üstüne yapı­lan ilavelerin mimari projeye aykırı olduğu ve buraların ortak yer niteliğinde bulunduğu kuşkusuzdur. Dosyaya konulan “muvafakatname” başlıklı olup davacı Abdullah’ın da imzasını taşıyan günsüz yazıda ana taşınmazdaki ge­rek kendisinin binasında ve gerekse sosyal tesislerde ve ortak yerlerde her türlü tadilat ve ilaveler yapması için muvafakat edilmiş ise de bu muvafakat doğrudan site yönetim kuruluna verilmiş bulunduğundan bunun davalılarca yapıldığı ileri sürülen değişiklikleri kapsamayacağı ve onlara verilmiş bir mu­vafakat olarak nitelendirilmeyeceğinden davacının böyle bir davayı davalıla­ra yöneltmiş olması kötüniyetli olduğu anlamına gelmez. Bu durum karşısın­da davalıların maliki bulundukları 4 ve 6 nolu bağımsız bölümlerin ve kiracı olarak kullandıkları ileri sürülen 3 nolu bağımsız bölümün önüne projeye ay­kırı olarak ve tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın yaptıkları değişikliklerin eski hale getirilmesi gerekir. Öte yandan sözü edilen bağımsız bölümlerin üstüne ilave katların yapılması konusunda da Kat Mülkiyeti Yasasının 44.maddesi hükmü uyarınca kat malikleri kurulunca oybirliği ile alınmış bir karar bulunmadığına göre Belediyece değişiklik projesinin onaylanması ve yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması durumu değiştirmeyeceğinden bunların da kaldırılıp eski hale getirilmesine karar verilmelidir.

Mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar ve değinilen yasa maddeleri hükümleri gözönünde bulundurularak ve gerektiğinde davalıların yanında 3 nolu bağımsız bölüm malikinin de yöntemince davaya katılması sağlanarak oluşacak sonuç doğrultusunda hüküm kurulması gerekirken yerinde olma­yan gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şe­kilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASI­NA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 08.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir