ANA TAŞINMAZIN KORUNMASI

T.C.
YARGITAY
Onsekizinci Hukuk Dairesi
E: 2006/474
K: 2006/2984
T:11.04.2006
ANA TAŞINMAZIN KORUNMASI
ÖZET: Kat irtifakının kurulduğu ve değişiklik projesinin onaylandığı tarihte, ana
taşınmazın tümünün maliki şirket tarafından değişiklik projesinin çizdirilip belediyeye
onaylatıldığı, ancak tapuya verilmediği anlaşılmaktadır. Bu du­rum projeyi geçersiz
kılmayacağından dava konusu değişikliklerin tadilat projesine uygun olup olmadığı araştırıl­
malıdır.
634 s. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [Madde 19]
634 s. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [Madde 44]
Dava dilekçesinde, projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesi­nin duruşmalı olarak yapılması davalı vekili tarafından yasal süresi içinde ve­rilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle dosyadaki bütün kâğıtlar okunarak, tetkik hâkiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:
Davacılar vekili dava dilekçesinde, davalı kat malikinin ana taşınmazda kat irtifakı kurulurken tapuya verilen onaylı mimari projeye aykırı olarak ba­ğımsız bölümünde ve ortak yerlerde değişiklikler yaptığını ileri sürerek bu değişikliklerin projeye uygun hale getirilmesini istemiştir.
Davalı vekili, dava konusu edilen değişikliklerin belediyece onaylı tadilat projesine uygun olduğunu öne sürerek davanın reddi isteminde bulunmuş­tur.
Yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporundan dava­ya konu edilen yerlerin tapuya verilen onaylı 10.05.1988 tarihli mimari proje­ye aykırı olduğu, 04.01.1993 günlü belediyece onaylı değişiklik projesinin uygulanabilmesi için buna göre yapılan değişiklikler konusunda yapı ruhsa­tının alınmasının zorunlu bulunduğu ve değişikliklerin tapuya tescili gerekti­ği bunlar yapılmadığından dolayı da tadilat projesine itibar edilemeyeceği görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bilirkişinin bu görüşü doğrultusunda davanın kabulüne hükmedilmiştir.
Dosyada toplanan bilgi ve belgelerden özellikle davalı tarafın temyiz di­lekçesine ekli Tapu Sicil Müdürlüğü yazısından ve 04.01.1993 günlü tadilat projesi içeriğinden; kat irtifakının kurulduğu ve değişiklik projesinin onaylan­dığı tarih itibariyle ana taşınmazın tümünün malikinin Ö… inş. Tah. San. Tic. AŞ. olduğu ve değişiklik projesinin bu malik tarafından çizdirilip belediyece onaylanmış bulunduğu ancak tapuya verilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre ana taşınmazın tümünün tek ma­liki olan kişi tarafından çizdirilip belediyece onaylanmış bulunan değişiklik projesinin tapuya verilmemiş olması bu projeyi geçersiz kılmaz. Buna göre dava konusu edilen değişikliklerin onaylı tadilat projesine uygun olup olma­dığının yerinde yapılacak bilirkişi incelemesi ile saptanıp oluşacak sonuç doğrultusunda hüküm kurulması gerekirken, bilirkişinin raporundaki görüşe dayanılarak tadilat projesine itibar edilmeden yetersiz araştırma ve eksik in­celeme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Kabule göre ise;
İcra ve İflas Yasası’nın 30. maddesinde bir işin yapılmasına (yerine ge­tirilmesine) ilişkin ilamların ne şekilde infaz edileceği açıkça hükme bağlan­mış olup; somut olayda mahkemece, dava konuşu edilen ortak yere davalı­nın müdahalesinin önlenmesi ile kendisine tanınan 40 günlük süre içinde bu yeri projesine uygun (eski) hale getirmesine hükmedilmesiyle yetinilmesi ge­rekirken, verilen süre içinde eski hale getirilmemesi halinde bilirkişi raporun­da belirtilen düzenlemelerin yapılması için davacılara izin verilmesine ve es­ki hale getirmek için yapılması gereken 22.504 YTL masrafın davalıdan alı­narak davacıya verilmesine” karar verilmek suretiyle infaz aşamasında ya­pılacak işleri de kapsar biçimde hüküm kurulmuş olması da doğru değildir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şe­kilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun­dan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMA­SINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir