ARSA NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ / MUARAZANIN MEN’İ DAVASI

T.C.
YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/4087
K: 2006/7576
T: 11.5.2006
ARSA NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ
MUARAZANIN MEN’İ DAVASI

818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 249]
6570 s. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN [Madde 1]

Taraflar arasındaki muarazanın meni davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalı kayyım tarafından idare edilen taşınmazın 300 m2’lik inşaat dahil kısmını,I. 7 .1998 tarihli 1 yıl süreli sözleşme ile kiraladığını, sözleşme gereğince süre bitiminden 1 ay önce feshi ihbar yapılmadığı için sözleşmenin yenilenerek devam ettiğini, davalının 14.1.2003 tarihli yazı ile kaçak yapılaşmanın önlenmesi gerekçesiyle sözleşmenin feshedildiğinin bildirildiğini, oysa kira sözleşmesinin geçerliliğinin koruduğunu ileri sürerek davalı yanca yapılan müdahalenin önlenmesi, zilyetliğinin korunması ve bu şekilde yaratılan muarazanın menine karar verilmesini istemiştir.

Davalı kayyım, davacının kullanımında bulunan natamam inşaatın, çatısının örtülmek ve denize bakan cephesinin kamufle edilmek suretiyle tamamlandığını, davacının inşaat izni almadan kaçak yapı yaptığını, sözleşme gereğince sabit yapı yapılmasının mümkün olmadığını, kamu menfaati gereği sözleşmenin feshedildiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, taşınmazın 6570 Sayılı Yasaya tabi olduğu ve sözleşmenin kendiliğinden bir yıl uzaması nedeniyle davacının kiracılık sıfatının devam ettiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı kayyım tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen 1.7.1998 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile davalı kayyım tarafından idare edilen 35 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki natamam inşaat ile birlikte ve natamam inşaat olarak kullanılmak; üzere davacıya kiralandığı hususu ihtilafsızdır. Taşınmaz kira sözleşmesinde arsa olarak tanımlanmış olup üzerinde bulunan natamam inşaatın sözleşmenin özel şartlar başlıklı kısmının 6. maddesinde yazılı “kiracı kiralanan yeri teslim tutanağında belirtilen şekliyle kullanmak mecburiyetindedir. Kiracı kiralanan yer üzerinde hiçbir suretle sabit tesis yapamaz. Ancak ilgili kamu kuruluşlarından izin almak kaydıyla temelsiz geçici işyeri ve tesisler yapabilir. Bu tesisler kira süresi sonunda kaldırılarak taşınmaz mal teslim alındığı şekliyle kayyıma teslim edilir,”hükmüne aykırı olarak tamamlanması, taşınmazın niteliğini değiştirmez. Mahkeme kabulünün aksine, kira sözleşmesinin mahiyeti itibariyle olayda 6570 Sayılı Yasanın uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Yukarıda açıklanan hususlar gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı düşünceyle kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 11.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir