ARTA KALAN KISIM / DEĞER ARTIŞI

T.C.
YARGITAY
Beşinci Hukuk Dairesi
E: 2006/6057
K: 2006/7325
T: 15.06.2006

ARTA KALAN KISIM
DEĞER ARTIŞI
Özet: Kamulaştırılan veya kamulaştırmasız elatılan taşın­mazın arta kalan kısımdaki değer artışı, kamulaştırılan veya elatılan bölüm bedelinin % 50 ‘sinden fazla olamaz.
2942 s. KAMULAŞTIRMA KANUNU [Madde 12]
Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece bozma ilamına uyulmuşsa da, bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazlarına gelince,
1- Dava konusu taşınmazın elatılan bölümünün gelir metoduna göre biçilen değeri 12.689.017.922.- TL olup, Kamulaştırma Kanunu’nun 12/c maddesi uyarınca, arta kalan kısımdaki değer artışı, elatılan bölümün bedelinin % 50’sinden fazla olamayacağı hususu da gözetilerek, 6.344.508.961.- TL yerbedeline hükmedilmesi gerekirken fazlaya hükmedilmesi,
2- 5018 sayılı Yasa’nın 45. maddesi uyarınca elatılan ve bedeline hük­medilen bölümdeki davacıların tapu paylarının iptali ile Hazine adına tescili yerine, idare adına tesciline karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının Hazineye irad kaydedilmesine ve yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 5018 sayılı Yasa uyarınca davalı idare genel bütçeye dahil kuruluşlardan olduğundan yatırılan temyiz harcının iadesine 15.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir