AVUKATLIK ÜCRETİ

T.C.

YARGITAY

Birinci Hukuk Dairesi

E:2006/3593

K: 2006/5238

T: 05.05.2006

AVUKATLIK ÜCRETİ
ÖZET: Davacılar vekili yararına dava dilekçesinde belir­tilen ve itiraza uğramayan dava değeri üzerinden avukatlık parasına hükmedilmesi gerekirken, keşfen saptanan yargı­lama aşamasında harcı tamamlanmayan değer gözetilerek, fazla ücret tayini doğru değildir.

1136 s. AVUKATLIK KANUNU [Madde 164]

Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, kayden paydaşı bulundukları 8906 parseldeki paylarına karşı­lık olan bağımsız bölümü davalının haksız olarak işgal ettiğini ileri sürüp; elatmanın önlenmesi ve ecrimisil talebinde bulunmuşlardır.

Davalı, davacılara ait payların mahkeme kararı ile iptal edildiğini, davacı­ların davada davacı sıfatlarının kalmadığını belirtip davanın reddini savun­muştur.

Mahkemece, davalının müdahalesinin sabit olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; tetkik hakimi­nin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, dü­şünüldü.

Dava, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkin olup, kayden davacıların paydaşı bulunduğu 8906 parsel sayılı taşınmaza davalının haklı ve geçerli bir neden olmaksızın elattığı anlaşılmaktadır; öyle ise bu olgu be­nimsenerek davanın kabul edilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.

Ancak, davacılar vekili yararına dava dilekçesinde belirtilen ve itiraza uğ­ramayan dava değeri üzerinden avukatlık parasına hükmedilmesi gerekirken, keşfen saptanan yargılama aşamasında harcı tamamlanmayan değer gözetilerek fazla ücret tayini doğru değildir. Davalının bu yöne değinen tem­yiz itirazlarının kabulü ile hükmün açıklanan nedene hasren HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin harcın temyiz edene geri veril­mesine 05.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir