BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ

T.C.
YARGITAY
Yirmibirinci Hukuk Dairesi
E: 2006/4212
K: 2006/6095
T: 6.6.2006
BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ

1479 s. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR … [Madde 35]
Davacı SSK’lı hizmetleri dışında tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti ile 28.02.2005 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi T.Ç. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, kararın dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı kurum vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine;
2- Davacı, 01.02.1986 tarihinden 1479 Sayılı Yasaya tabi sigortalı olduğu 20.08.1997 tarihine kadar geçen dönemde SSK’na tabi çalışmaları dışında tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun ve 28.02.2005 tarihli tahsis talebine istinaden yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitini istemiştir.
Mahkemece davacının 01.02.1986 – 20.08.1997 tarihleri arasında SSK’lı çalışmaları dışında kalan sürelerde tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesi yerinde ise de, 01.03.2005 tarihinden itibaren kısmi yaşlılık aylığına hak kazandığı yönündeki kararı usul ve yasaya uygun bulunmamıştır.
Gerçekten davanın yasal dayanağını oluşturan 1479 Sayılı Yasanın 35. maddesine göre yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Ne var ki davacının 01.02.1986 – 20.08.1997 tarihleri arasında SSK’lı çalışmaları dışında tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğu süreye ilişkin prim borcu olup olmadığı yönünde dosya içerisinde bir bilgi bulunmamaktadır.
Yapılacak iş, davacının tarım Bağ-Kur sigortalısı sayıldığı döneme ilişkin prim borcu olup olmadığı ilgili kurumdan sorularak alınacak cevaba göre yaşlılık aylığı talebinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde yaşlılık aylığı talebinin kabulü isabetsizdir.
O halde, davalı kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 06.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir