BANKA KAYITLARI ÜZERİNDE İNCELEME / HESAPLARIN İMZA TAKLİDİ SURETİYLE KAPATILMASI

T.C.

YARGITAY

Onbirinci Hukuk Dairesi

E. 2005/6682

K. 2006/4722

T. 27.4.2006

BANKA KAYITLARI ÜZERİNDE İNCELEME
HESAPLARIN İMZA TAKLİDİ SURETİYLE KAPATILMASI
Taraflar arasında görülen davada Uzundere Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09.10.2003 tarih ve 2002/9 – 2003/26 sayılı kararın Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili ve katılma yolu ile davacılar vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 25.04.2006 gününde taraf avukatları tebligata rağmen gelmediğinden tetkikatın evrak üzerinde yapılamasına karar verildikten, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve dava dosyası için Tetkik Hakimi Yaşar Arslan tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, müvekkillerinden Bedirşan ve Ahmet’in davalı bankadaki hesaplarının şube müdürü olan diğer davalı tarafından imza taklidi suretiyle kapatıldığını, diğer müvekkiline ait hesabın ise imza taklidi yolu ile kredi teminatı olarak gösterildiğini ileri sürerek, toplam ( 84.045.222.680.- ) TL.nin dava tarihine kadar akdi, daha sonra temerrüt faiziyle davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı banka vekili, davacıların alacağının sabit olduğunu, ancak alacak iddiası ve faiz talebinin fahiş olduğunu savunmuştur.

Diğer davalı da davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, banka kayıtlarına, davalı şube müdürünün mahkumiyeti ile sonuçlanan ceza davası dosyasına ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacıların davalı banka nezdindeki hesaplarının iptal edilmesine karşın hesaplardaki bakiyelerin davacılara ödendiğinin belgelendirilmediği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili ve katılma yolu ile davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

1- Katılma yolu ile düzeltilerek onama istemiyle kararı temyiz eden davacılar vekilinin bu yoldaki 22.12.2003 tarihli dilekçesinin temyiz defterine kaydedilmemesi ve temyiz harcının yatırılmaması karşısında geçerli bir temyiz istemi niteliği taşımadığından reddi gerekmiştir.

2- Davalı banka vekilinin temyizine gelince;kararın dayandırıldığı bilirkişi raporları temyiz denetimine elverişli kapsam ve ayrıntıya sahip değildir.

Davalı vekilinin 03.07.2003 tarihli dilekçesinde dile getirilen davacıların hesaplarından usulünce çekilen meblağın dikkate alınmadığı, hesaplara vade sonunda dayanaksız eklemeler yapılarak alacak hesabının yanlış verilere dayandırıldığı, cari faiz oranları dikkate alınmadan dava tarihine kadar olan alacağın hesaplandığı gibi ciddi itirazlar doğrultusunda uzman bilirkişi veya bilirkişilere banka kayıtları üzerinde inceleme yaptırılarak davacıların usulsüzce kapatılan hesaplarından dolayı davalı bankanın sorumluluk miktarının en doğru biçimde saptanması gerekirken, değinilen itirazlar aşılmadan yetersiz bilirkişi raporları ile yetinilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentteki nedenlerle davacılar vekilinin geçerli biçimde varlık kazanmayan temyiz isteminin reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın davalı banka yararına BOZULMASINA, davacı vekili duruşmaya gelmediğinden duruşma vekillik ücreti takdirine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, alınmadığı anlaşılan 12.20 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 27.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.