Basından Hukuk Haberleri • ALACAKLARI ÖDENMEYEN İŞÇİNİN FESHİNİ YARGITAY HAKLI BULDU…

Yukarıdaki basın haberine konu Yargıtay Kararı:

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/6434
KARAR: 2014/4986

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, genel tatil, izin ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalı, davacının işten ayrılacağını söylediğini, rica üzerine işine devam ettiğini, ancak daha sonra mazeretsiz işe gelmediği, devamsızlık yaptığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davacının devamsızlıktan önce istifa ettiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar davacı vekilince süresinde temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Davacı işçinin kıdem tazminatı alacağı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Somut olayda, davacı işçinin davalı işyerinde 01.12.2010-22.12.2011 tarihlerinde tanıtım pazarlama müdürü olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin davacı tarafından sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Davacı, şirket temsilcisinin kendisiyle işlerinin bittiğini beyan ettiği, bunun üzerine işten ayrıldığını iddia etmiş, davacı tanığı da davacının iş şartlarının iyileşmesini istediğini, bu şartlarda çalışamayacağını işverene bildirdiğini, bunun üzerine işten çıkarıldığını beyan etmiş, davalı tanıkları ise davacının işten ayrıldığını belirtmişlerdir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının işten çalışma şartlarının iyileştirilmediği, dosya içeriğinden de sabit olduğu üzere ödenmeyen işçilik hak ve alacakları olduğu gerekçesiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacının kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 05 Oca 2015, 02:10


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir