Basından Hukuk Haberleri • BANKA HORTUMLAMAYA KILIF HAZIRLANDI

Banka hortumlamaya kılıf hazırlanıyor

Bankalar Kanunu’ndaki zimmet maddesi, Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan tasarıyla işlevsiz hale getiriliyor. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa, banka hortumcuları korunmuş olacak.

Geç­miş­te ban­ka­la­rın içi­ni bo­şal­tan hor­tum­cu­la­ra en­gel ol­mak için ge­ti­ri­len Ban­ka­lar Ka­nu­nu’nda­ki il­gi­li zim­met mad­de­si, Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ta­sa­rıy­la iş­lev­siz ha­le ge­ti­ri­li­yor.

BİR KELİMELİK DEĞİŞİKLİK

Ay­nı za­man­da Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü olan TBB Baş­ka­nı Hü­se­yin Ay­dı­n’­ın ta­li­ma­tıy­la ha­zır­la­nan de­ği­şik­lik ta­sa­rı­sın­da, sa­de­ce bir ke­li­mey­le oy­na­ya­rak ban­ka­la­rın içi­ni bo­şal­tan hor­tum­cu­la­rın ha­pis ve pa­ra ce­za­sın­dan kur­ta­rıl­ma­sı dik­kat çe­ki­yor.

İl­gi­li ta­sa­rıy­la, 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu’nun zim­met­li il­gi­li 160’ın­cı mad­de­sin­de­ki bi­rin­ci fık­ra­da yer alan "ken­di­si­nin ya da baş­ka­sı­nın zim­me­ti­ne ge­çi­ren" ifa­de­sin­de­ki "baş­ka­sı­nın" vur­gu­su çı­ka­rı­lı­yor.

30 EKİM’DE TARTIŞMAYA AÇILDI

Böy­le­ce gö­rü­şü alın­mak üze­re 30 Eki­m’­de tüm ban­ka­la­ra gön­de­ri­len Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu De­ği­şik­lik Ta­sa­rı­sı’nın, ba­tık kre­di­le­rin önü­ne geç­mek için 2005’te ge­ti­ri­len zim­met mad­de­si­ni iş­lev­siz ha­le ge­ti­re­ce­ği, ban­ka yö­ne­ti­ci­le­ri­ni ba­tık kre­di ko­nu­sun­da so­rum­suz ve ce­za­dan mu­af kı­la­ca­ğı id­di­a edi­li­yor. TBB Baş­ka­nı Hü­se­yin Ay­dı­n’­ı gö­rüş al­mak üze­re ara­dık an­cak Zi­ra­at Ban­ka­sı Ku­rum­sal İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Ali Kır­baş ile ko­nu­şa­bil­dik.

‘NE AŞAMADA BİLMİYORUZ’

Kır­baş, TBB Ge­nel Sek­re­te­ri Ek­rem Kes­kin ile ko­nu­yu gö­rüş­tü­ğü­nü ve zim­me­ti de içe­ren de­ği­şik­lik­le­rin gün­dem­de ol­du­ğu­nu doğ­ru­la­dı. Bu de­ği­şik­lik­le­rin BDDK ve TMSF ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü be­lir­ten Kır­baş, ta­sa­rı­sı­nın ne aşa­ma­da ol­du­ğu­nu ise
bil­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.

ARTIK ZİMMET DENMEYECEK

Ta­sa­rı, hü­kü­me­te ya­kın işa­dam­la­rı­na ka­mu ban­ka­la­rın­dan usul­süz kre­di ve­ril­me­si­nin yo­lu­nu aça­cak ve bu kre­di­le­re im­za atan yö­ne­ti­ci­ler her­han­gi bir ce­za al­ma­ya­cak. Hiç­bir ba­tık kre­di­ye zim­met de­ni­le­me­ye­cek. Sa­de­ce şu­be­ler­de­ki gi­şe gö­rev­li­le­ri­nin kü­çük mik­tar­lı hır­sız­lık­la­rı zim­met sa­yı­la­cak.

Hü­se­yin Ay­dın, Halk Ban­ka­sı ve ha­len sür­dür­dü­ğü Zi­ra­at Ban­ka­sı ge­nel mü­dür­lü­ğün­de hü­kü­me­te ya­kın işa­dam­la­rı­na ve­ri­len kre­di­le­rin bat­ma­sı ya da ta­ki­be düş­me­siy­le sık sık gün­de­me gel­miş­ti.

ÇEVİK: ESKİYE DÖNÜLÜR

BDDK Ku­ru­cu Ku­rul Üye­si Prof. Ke­mal Çe­vik, 2005’te yü­rür­lü­ğe gi­ren Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu’nu ha­zır­la­yan­lar­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. Çe­vik, ya­pıl­ma­sı plan­la­nan bu de­ği­şik­lik­le il­gi­li bu ya­sa­nın bi­rin­ci mad­de­si­ne dik­ka­ti çek­ti. Mad­de­nin pi­ya­sa­lar­da gü­ven ve is­tik­ra­rın ya­nı sı­ra ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­nin hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na vur­gu yap­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Çe­vik, “Ka­nu­nun bu sis­te­ma­ti­ği bo­zu­lur­sa es­ki­ye rü­cu edi­li­r” de­di. Ban­ka­la­rın içi­nin bo­şal­tıl­dı­ğı 90’lı yıl­la­rı anım­sa­tan Çe­vik, ya­sa­nın ka­mu ve özel ban­ka ay­rı­mı yap­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

KALDIMAK AKIL DIŞI

Ko­nu­yu de­ğe­len­di­ren ban­ka­cı­lık sek­tö­rü uz­man­la­rı, ta­sa­rı­nın ge­rek­çe­le­ri­ni gör­mek ge­rek­ti­ği­ni, an­cak zim­met­le il­gi­li "baş­ka­sı­nın" ifa­de­si­nin tü­müy­le ya­sa­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nın akıl dı­şı ola­ca­ğı­nı, kim­se­nin bu­nu dü­şü­ne­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di­ler. Uz­man, "Baş­ka­sı­nın’ ke­li­me­siy­le ifa­de edi­len du­ru­mu zim­met dı­şı bir mad­de­de dü­zen­le­miş ola­bi­lir­ler. Böy­le­ce suç or­ta­dan kalk­maz ama ce­za­sı azal­tı­la­bi­lir" de­di­ler.

İŞTE MEVCUT MADDE

5411 sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu’nda­ki il­gi­li mad­de­nin zim­met­le il­gi­li de­ta­yı şöy­le: "Gö­re­vi ne­de­niy­le zil­yet­li­ği ken­di­si­ne dev­re­dil­miş olan ve­ya ko­ru­ma ve gö­ze­ti­miy­le yü­küm­lü ol­du­ğu pa­ra ve­ya pa­ra ye­ri­ne ge­çen ev­rak ve­ya se­net­le­ri ve­ya di­ğer mal­la­rı ken­di­si­nin ya da baş­ka­sı­nın zim­me­ti­ne ge­çi­ren ban­ka yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan ve üye­le­ri ile di­ğer men­sup­la­rı, al­tı yıl­dan oni­ki yı­la ka­dar ha­pis ve beş ­bin gü­ne ka­dar ad­lî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­la­cak­la­rı gi­bi ban­ka­nın uğ­ra­dı­ğı za­ra­rı taz­mi­ne mah­kûm edi­lir­ler."

‘İNGİLİZLER DAHA DA SERT HALE GETİRİYOR’

İs­mi­ni ver­mek is­te­me­yen es­ki bir ban­ka ge­nel mü­dü­rü, ta­sa­rıy­la il­gi­li şöy­le ko­nuş­tu: “Zim­met ko­nu­sun­da­ki mad­de­yi es­ki­den bu ya­na sert bu­lan ban­ka­cı­lar var­dı.

An­cak bu mad­de­yi fay­da­lı bu­lan­la­rın bas­kı­sıy­la de­ğiş­ti­ri­le­me­di. Şim­di gün­de­me gel­me­si çok an­lam­lı. Ta­sa­rı­nın, ba­zı ka­mu ban­ka­la­rı­nı içi­ne düş­tük­le­ri du­rum­dan kur­tar­ma­ya yö­ne­lik ola­rak de­ğiş­ti­ri­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Mese­la İn­gil­te­re­’de bir ka­nun çık­tı. Bu ka­nun­da zim­met­le il­gi­li ko­nu­lar biz­de­ki­nin tam ter­si­ne çok da­ha ka­tı ve sert ha­le ge­ti­ri­li­yor.

1 OCAK 2015’TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

"İl­gi­li dü­zen­le­me 1 Ocak’ta yü­rür­lü­ğe gi­re­cek. Ban­ka te­pe yö­ne­ti­ci­le­ri­nin so­rum­lu­luk­la­rı­nı dü­zen­le­yen ku­ral­lar bü­tü­nü­nü ifa­de eden "Üst Dü­zey Yö­ne­ti­ci­ler Re­ji­mi", risk yö­ne­ti­min­de ini­si­ya­tif al­ma­yı ban­ka yö­ne­ti­ci­le­ri­nin asıl so­rum­lu­luk ala­nı ola­rak gö­rü­yor ve yan­lış ka­rar al­ma­nın ce­za­sı­nı ban­ka yö­ne­ti­ci­si­ne yük­lü­yor.

Alparslan AKKUŞ- BUGÜN GAZETESİ

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 13 Ara 2014, 14:41


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir