Basından Hukuk Haberleri • YARGITAY:"ÇİFTLERE NAFAKA VE TAZMİNAT KONUSUNDA ADİL OLUNMALI"

Yargıtay: “Çiftlere Nafaka Ve Tazminat Konusunda Adil Olunmalı”

Yargıtay: “Çiftlere Nafaka Ve Tazminat Konusunda Adil Olunmalı”Yargıtay, boşanılan eşin gelirini dikkate alarak, çiftlere nafaka ve tazminat konusunda adil olunması çağrısında bulundu ve mahalli mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay 2. Hu­kuk Da­ire­si, Tür­ki­ye­’de ar­tan bo­şan­ma da­va­la­rın­da bü­yük so­run olan, mad­di taz­mi­nat ve yok­sul­luk na­fa­ka­sı tar­tış­ma­la­rı­na nihai nok­ta­yı koy­du. Yük­sek Mah­ke­me, yok­sul­luk na­fa­ka­sın­da, “Da­va­lı, ma­li gü­cü ora­nın­da yok­sul­luk na­fa­ka­sı ile so­rum­lu tu­tu­la­bi­li­r” der­ken, mad­di taz­mi­nat ko­nu­sun­da ise “Mad­di taz­mi­nat ola­rak is­te­ni­len mik­tar aşı­la­rak, da­va­cı ya­ra­rı­na ta­lep edi­len da­ha faz­la mik­tar­da mad­di taz­mi­na­ta hük­me­dil­me­si ya­sa­ya ay­kı­rı­dı­r” ka­ra­rı ver­di.

İS­TE­NEN MİK­TAR­DAN FAZ­LA

İs­tan­bul Ana­do­lu 17. Ai­le Mah­ke­me­si­’n­de gö­rü­len bir bo­şan­ma da­va­sın­da, yok­sul­luk na­fa­ka­sı ve mad­di taz­mi­nat ko­nu­su so­run ol­du. Ye­rel mah­ke­me da­va­cı­yı hak­lı bu­la­rak, da­va­lı­nın yük­sek mik­tar­da mad­di taz­mi­nat ve yok­sul­luk na­fa­ka­sı­na öde­me­si­ne ka­rar ver­di. Da­va­lı, ye­rel mah­ke­me­nin yer­siz ka­ra­rı­nı Yük­sek Mah­ke­me’ye ta­şı­dı. Dos­ya­yı in­ce­le­yen Yar­gı­tay 2. Hu­kuk Da­ire­si, da­va­cı ta­ra­fın­dan is­te­nen 5 bin TL’­lik taz­mi­nat ta­le­bi­ni, 6 bin TL ola­rak be­lir­le­me­si­nin ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

AY­KI­RI BU­LUP KA­RA­RI BOZ­DU

Da­va­lı­nın, po­lis ta­ra­fın­dan ya­pı­lan mad­di araş­tır­ma tu­ta­na­ğı­na gö­re 870 TL ge­li­ri bu­lun­du­ğu, baş­ka bir ilave ge­li­ri ol­ma­dı­ğı­nın mah­ke­me­ce araş­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Yük­sek Mah­ke­me, 400 TL yok­sul­luk na­fa­ka­sı bağ­lan­ma­sı­nın da ya­sa­la­ra ay­kı­rı ol­du­ğu­na ka­rar ve­re­rek, ye­rel mah­ke­me­nin ka­ra­rı­nı boz­du.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Pzt Mar 02, 2015 9:55 pm


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir