BEKLETİCİ MESELE / ZAMANAŞIMININ DURMASI

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi
E:2005/8544
K: 2006/2271
T: 23.03.2006
BEKLETİCİ MESELE
ZAMANAŞIMININ DURMASI
ÖZET: Orman kadastrosu kesinleşen yerlerde, 6831 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca tapuya dayanarak ilan ta­rihinden itibaren 10 yıl içinde dava açılabilir. Dava açıl­ması, orman tahdidinin kesinleşmesini önlemekte, hüküm tesisi için bu davaların neticesinin beklenmesi gerekmekte­dir. Bekleme kararının verilmesi halinde, zamanaşımı süre­si durmakta işlememektedir. Mahkemece, davada gerekli araştırma ve incele­meler yapıldıktan sonra, dava konusu ile bağlantılı sanığa ait başkaca dava dosyalarının bulunması halinde, bunların da birleştirilerek değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.
6831 s. ORMAN KANUNU (1) (2) [Madde 11]
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü;
Orman kadastrosu kesinleşen yerlerde 6831 sayılı Kanunun 11. madde­si uyarınca tapuya dayanarak ilan tarihinden itibaren 10 yıl içinde dava açı­labileceğinden ve dava açımı orman tahdidinin kesinleşmesini önlemekle hüküm tesisi için bu davaların neticesinin beklenmesi gerekeceğinden ve bekleme kararı verilmesi halinde de 765 sayılı TCK.nun 107. maddesi gere­ği zamanaşımı süresi durup işlemeyeceğinden öncelikle ilgili Marmara Asli­ye Hukuk Mahkemesinin 1997/67 E. sayılı dosyası getirtilip dayanağının ta­pu olup olmadığı ve yine yapılacak keşif sonrası da suç konusu sahaya da kapsayıp kapsamadığının tespiti ile bu dosyanın inceleme sırasında Daire­miz’in 2005/8544 esasına kayıtlı dosyasıyla aynı mevkide ve birbirine bitişik yerlere ilişkin olup aynı sanığa da ait olması itibariyle irtibatlı bulunduğu an­laşılmakla birleştirilerek değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir hüküm ku­rulması gerekirken bu yönlerden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar veril­mesi,
Bozmayı gerektirmiş sanık ve Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu itibar­la yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 23.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir