BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

T.C.

YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
E:2006/4580
K: 2006/8990
T:10.04.2006
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
ÖZET: İş ilişkisi, belli bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde, sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işler­de veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgu­nun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak iş­veren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi, belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste yapıla­maz. Aksi halde iş sözleşmesi, başlangıçtan itibaren belir­siz süreli kabul edilir.
Somut olayda, davalı işveren tarafından davacıya kıdem ve ihbar tazminatının ödenmiş olması, iş sözleşmesi­nin belirsiz süreli yapıldığının, davalının da kabulünde ol­duğunu gösterir.
4857 s. İŞ KANUNU [Madde 11]
Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı işveren vekili, davacı ile yapılan iş sözleşmesinin belirli süreli oldu­ğunu, iş güvencesi kapsamında kalmadığını, ayrıca davranışlarından kay­naklanan nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğini, geçerli neden bulunduğu­nu savunmuştur.
Mahkemece, davacının davalıya ait işyerinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli iş­lerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkma­sı gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde ya­pılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Ak­si halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esas­lı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korur­lar.”
Dosya içeriğine göre, davacı ile davalı arasında 09.07.2004 tarihinde bir yıl süre içeren belirli süreli iş sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede, davacı­nın görev tanımına yer verilmediği gibi, bütün işleri yapacağı belirtilmiştir. Görüldüğü gibi iş sözleşmesinde, belirli süreli iş sözleşmesinin imzalanma­sını gerektiren objektif esaslı bir neden yoktur. Taraflar arasındaki iş sözleş­mesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olduğunun kabulü gerekir. Kaldı ki, da­valı işveren tarafından davacıya kıdem tazminatı ile birlikte ihbar tazminatı­nın ödenmiş bulunması, iş sözleşmesinin belirsiz süreli yapıldığının davalının da kabulünde olduğunu göstermektedir. Yazılı şekilde, istemin reddi hatalı­dır.
Mahkemece, iş sözleşmesinin davalı işverence davacının davranışların­dan kaynaklanan “yeterli performansı göstermeme, kendini geliştirmede yö­nünde çaba sarfetmeme, yeterli katkı sağlamama” nedenleri ile feshedildiği olgusu üzerinde durulmalı, tarafların bu konudaki kanıtları toplanmalı, değer­lendirilmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMA­SINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir