BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

T.C.
YARGITAY
Onyedinci Hukuk Dairesi
E:2006/3516
K: 2006/5329
T: 13.06.2006
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
Özet: Davacı tarafça yaptırılan delil tespiti dosyasındaki araçta meydana gelen hasar bedeli ile mahkemece alınan bilirkişi raporundaki hasar bedeli somut olayda farklıdır. Bu durumda aracın tamirinin ekonomik olup olmayacağı üzerinde durulmalı ve bunun için de bilirkişi incelemesiyle aracın ikinci el piyasa değeri ve hurda değeri tespit edilmeli, ikinci el değerinden hurda değeri indirilmek suretiyle zarar miktarı belirlenmeli, tamirin ekonomik olup olmadığı sonucuna göre karar verilmelidir.
Ayrıca tamirin ekonomik olmaması halinde davacının yeni araç satın alması için gerekli makul süre belirlenerek bu süre için de araç mahrumiyeti takdir ve hükmolunması gerekir. Bu konuda da bilirkişiden alınacak uygun görüşe göre karar verilmesi gerekir.
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 275]
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 276]
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı vekili, davalı Ali adına kayıtlı davalı Erdoğan idaresinde bulunan 54 … 077 plakalı aracın müvekkiline ait 34 … 9231 plakalı araca çarpması nedeniyle araçta 10.689.731.080 TL hasar bedeli belirlendiğini, 2.750.000.000 TL’nin davalının sigorta şirketi tarafından ödendiğini, aracın tamirde kalacağı 45 gün süresince 2.300.000.000 TL kira bedeli ödeneceğini, aracın İstanbul’a nakli için 118.000.000 TL çekici ücreti ödendiğini belirterek 10.357.731.080 TL tazminatın olay tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalılar vekili, kusur oranı ve talep edilen tazminat miktarını kabul etmediklerini, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile 6.439.731.080 TL hasar bedeli ve yol masrafı ile 2.300.000.000 TL kiralama bedelinin kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1 Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranına ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunma­masına göre davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2 Davacı tarafın delil tespiti dosyasındaki bilirkişi raporunda davacı aracında meydana gelen hasar bedeli 10.689.731.080 TL, aracın ikinci el değeri ise 10.421.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda da hasar bedeli 9.189.731.080 TL olarak belirlendiğine göre aracın tamirinin ekonomik olup olmayacağı üzerinde durulmalıdır. Bunun için de bilirkişi incelemesiyle aracın ikinci el piyasa değeri ve hurda değeri tespit edilmeli, ikinci el değerinden hurda değeri indirilmek suretiyle zarar miktarı belirlenmeli, tamirin ekonomik olup olmadığı sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru değildir.
3 Tamirin ekonomik olmaması halinde davacının yeni araç satın alması için gerekli makul süre belirlenerek bu süre için de araç mahrumiyeti takdir ve hükmolunması gerekmekle bu konuda da bilirkişiden alınacak uygun görüşe göre karar verilmesi gerekir.
4 Kabule göre de; talep konusu 10.357.731.080 TL’nin kabul ve reddedilen kısımları oranına göre taraflar lehine ücreti vekâlete ve yargılama giderlerine hükmedilmemesi doğru olmadığı gibi, bilirkişi raporunda aracın tamir süresi otuz gün olarak belirlendiği halde açıklayıcı gerekçe göste­rilmeden tespit bilirkişisi görüşü doğrultusunda 45 günlük süre için belirlenen 2.300.000.000 TL araç mahrumiyeti giderinin hüküm altına alınması da değildir.
Sonuç:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2,3 ve 4) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilnesine 13.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir