BONO ÜZERİNE YAZILI CİRO EDİLEMEZ İBARESİ

T.C.

YARGITAY

Birinci Hukuk Dairesi

E: 2006/7431

K: 2006/10310

T: 9.5.2006

BONO ÜZERİNE YAZILI CİRO EDİLEMEZ İBARESİ

6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 597]
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 690]

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

TTK’nm 690. madde göndermesi ile TTK’nm 597/2. maddesi hükmü gereğince bir bonoda “emre yazılı değildir” veya bu manayı ifade eder şekilde “ciro edilemez” gibi ibarelerin yazılması halinde o bononun kambiyo senedi niteliğini etkilemez. Böyle bir bonoya dayalı olarak lehtarın keşideci borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapması mümkündür.

Nitekim, somut olayda takibe konu bono ön yüzünde “ciro edilemez” şerhinin olduğu görülmektedir. Söz konusu bu açıklama senedin ciro edilemeyeceği anlamında olup, bankaca bir kayıt içermediğinden ve dosya içinde konulu olan 17.2.2003 tarihli sözleşmede, takip dayanağı bonoya atıf yapılmadığı için, bu belge de alacaklının takip hakkını engelleyecek nitelikte bulunmadığından, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde hüküm tesis edilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK’ un 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 09.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir