BORÇLUNUN İBRA EDİLMESİ / KÖTÜNİYET

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2006/6951
K: 2006/9984
T: 5.5.2006

BORÇLUNUN İBRA EDİLMESİ
KÖTÜNİYET

2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 169]

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK’nın 169/a-6. maddesi gereğince ( borçlunun itirazının icra mahkemesince esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde, kötüniyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağını yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere ) inkar tazminatı ile sorumlu tutulur.

Somut olayda, 15.02.2002 tarihli ibranameyi vermesine ve imzasını inkar etmemesine rağmen borçlu hakkında takip yapan alacaklının, takipte kötüniyetinin bulunduğunun kabulü gerekir. Borçlunun itirazı, esasa ilişkin nedenlerle kabul edildiğine göre, yukarıda açıklanan yasa hükmü gereğince borçlu yararına tazminata hükmedilmesi gerekirken, olayda uygulama olanağı bulunmayan bir gerekçeyle bu istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 05.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir