BORÇLUNUN İTİRAZI / KISMİ ÖDEMEYE RAĞMEN ALACAĞIN TAMAMININ TAKİBE KONULMASI / ALACAKLININ KÖTÜ NİYETİ VE AĞIR KUSURU

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/10224
K. 2006/12694
T. 13.6.2006
BORÇLUNUN İTİRAZI
KISMİ ÖDEME
KISMİ ÖDEMEYE RAĞMEN ALACAĞIN TAMAMININ TAKİBE KONULMASI
ALACAKLININ KÖTÜ NİYETİ VE AĞIR KUSURU
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 169]
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 170]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İcra takibinin, dayanak bonoların lehdarı tarafından keşideciler hakkında yapıldığı, borçlunun takipten önce kısmi ödemede bulunduğuna yönelik itirazının mahkemece kabul edilerek takibin kısmen iptali yönünde hüküm tesis edildiği görülmüştür.
İİK.nun 169/a-6. maddesi hükmüne göre;”borçlunun itirazının icra mahkemesince esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir.” Somut olayda, takibe konu bononun lehtarı takip alacaklısı tarafından bononun keşidecisi borçlular takip edildiğine göre, takipten önce kısmi ödemeler bulunmasına rağmen, bu miktarları da takibe dahil ederek istekte bulunduğu için alacaklının kötü niyetli ve ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir.
O halde, Mahkemece asıl alacağın iptal edilen kısmının takip tarihindeki Türk Lirası karşılığı üzerinden borçlu yararına tazminata hükmedilmesi gerekirken bu konuda olumlu olumsuz karar verilmemesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 13.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir