BOŞANMADA EŞİT KUSUR / MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT / EVLİLİK BİRLİĞİ SONA ERMEDEN NİŞANLANMAK / FİİLİ AYRILIK DÖNEMİ

T.C.

YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E: 2005/19608
K: 2006/4172
T: 27.3.2006
BOŞANMADA EŞİT KUSUR
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
EVLİLİK BİRLİĞİ SONA ERMEDEN NİŞANLANMAK
FİİLİ AYRILIK DÖNEMİ
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 174]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminat ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Bir kısım tanıklar, davalı kadının serbest bölgede çalıştığını beyan etmişlerse de mali ve ekonomik durumun araştırılmasıyla ilgili tesbitte, davalı kadının çalışmadığı belirtilmektedir.
Mahkemece, çelişkili bu durumun yeterli şekilde araştırılmadan yazılı olduğu şekilde yoksulluk nafakası takdiri doğru olmamıştır.
2- Kadın evlilik birliğinin devamı sırasında. fiili ayrılık döneminde nişanlanmış ve güven sarsıcı davranışlarda bulunmuştur. Bu durumda taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminat verilemez. Türk Medeni Kanununun 174/1-2 madde koşulan oluşmamasına rağmen kadın yararına maddi ve manevi tazminata karar verilmesi yanlış olmuştur.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 1. ve 2. bentte belirtilen nedenle Bozulmasına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir