ÇEKTE KEŞİDE YERİ / RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK / ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK

T.C
YARGITAY
Altıncı Ceza Dairesi
E:2004/9925
K:2006/4202
T:26.04.2006
ÇEKTE KEŞİDE YERİ
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
Özet: Suça konu çekte, düzenleme yeri olarak belirtilen yerin kent, ilçe, köy şeklinde yönetim birimi adı olmadığı, bu nedenle TTK’nın 692. maddesinde öngörülen zorunlu unsurun gerçekleşmediği gözetilerek 765 sayılı TCK’nın 345. maddesi gereği hüküm kurulmalıdır.
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 342]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 345]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 207]
Sahtecilik suçundan sanık Sabri hakkında yapılan duruşma sonunda; TCK’nın 342/1, 59, 81/1. maddeleri gereğince 1 yıl 10 ay ağır hapis cezası ile Mahkumiyetine ilişkin (Bakırköy Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nden
verilen 31.01.2003 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı’ndan onama iste­yen 08.11.2004 tarihli tebliğname ile 18.11.2004 tarihinde Daireye gönderil­mekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu’nun takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- 12.06.2001 düzenleme tarihli suça konu çekte, düzenleme yeri olarak belirtilen “Karum’un, kent, ilçe, köy şeklinde yönetim birimi adı olma­dığı, Türk Ticaret Yasası’nın 692. maddesinde öngörülen zorunlu unsurun ger­
çekleşmediği gözetilmeden, 765 sayılı TCK’nın 345. maddesi yerine, 342/1. maddesi ile hüküm kurulması,
2- Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCY’nin 345, 59/2, 81/1. mad­delerine göre, hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TGY’nin aynı suça uyan 207/1, 62/1, 58. maddelerinde öngörülen
özgürlüğü bağlayıcı cezanın alt ve üst sınırları bakımından, anılan Yasa’nın 7/2, 5252 sayılı Yasa’nın 9/3. maddeleri ışığında sanık yararına olması ve 5237 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama yapıl­masında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Sabri savunmanının temyiz itirazı bu bakım­dan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 26.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir