ÇEKTE ZAMANAŞIMI / YETKİSİZLİK KARARI

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E. 2006/10142
K. 2006/13106
T. 16.6.2006
ÇEKTE ZAMANAŞIMI
YETKİSİZLİK KARARI
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 193]
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 726]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
TTK.nun 726/1. maddesi gereğince alacaklının müracaat hakkı ( … ibraz müddetinin bitiminden itibaren 6 ay geçmekle zamanaşımına uğrar… ) Somut olayda takip dayanağı çeklerin keşide tarihlerine göre ( 15.06.2004, 22.06.2004 ) ibraz süreleri 25.06.2004 ve 02.07.2004 günlerinde dolmaktadır. Buna göre 6 aylık zamanaşımı süresi dolmadan alacaklı 27.12.2004 tarihinde ( tatil gününden sonra ) icra takibini yetkisiz Şişli İcra Dairesinde başlatmış, süresinde yetki itirazında bulunulması üzerine dosyanın yetkili Keşan İcra Dairesine gönderilmesini, yetkisizlik kararının kesinleşmesinden sonra HUMK.nun 193. maddesinde yazılı 10 günlük süre içinde ve 20.04.2005 tarihinde talep etmiştir. Takibin devamını sağlayıcı bu işlem zamanaşımını keser.
Bu durumda 02.05.2005 dava tarihinde zamanaşımı süresinin dolmadığı tespit edilmekle itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 16.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.