CEZANIN BELİRLENMESİ

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Ceza Dairesi
E: 2006/2482
K: 2006/3462
T: 19.06.2006

CEZANIN BELİRLENMESİ
ÖZET: İki sınır arasındaki cezanın belirlenmesi yetkisi kullanılırken hakkaniyet kurallarına bağlı kalınması, bu husustaki gerekçenin; suçun işleniş biçimi, taksire dayalı kusurun ağırlığı, suç konusunun önem ve değeri, suç nedenleri gibi ölçüler içinde dosyaya uygun olması, takdirde yanılgıya düşülmemesi gerekir.
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 34]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 50]
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin tayin olunan cezanın süre­sine göre CMUK.nun 318. maddesi gereğince reddine,
Katılan vekilinin tüm, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair itirazları­nın reddine, ancak;
1 İki sınır arasındaki cezanın belirlenmesi yetkisi kullanılırken “hakkani­yet kurallarına” bağlı kalınması, bu husustaki gerekçenin; suçun işleniş biçi­mi, taksire dayalı kusurun ağırlığı, suç konusunun önem ve değeri, suç ne­denleri gibi ölçüler içinde dosyaya uygun olması takdirde yanılgıya düşülme­mesi gerekir. Dosya kapsamından, sanığın ölüm ile sonuçlanan olayda asli kusurlu olmadığı nazara alındığında; temel cezanın adalet ve hakkaniyet kurallarına aykırı şekilde fazla tayini,
2 Sanık müdafiinin karar oturumunda yasal ve takdiri indirim nedenleri­nin uygulanmasını talep etmesi karşısında 5237 sayılı TCK.nun 50/4. mad­desine göre tayin edilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilip çevrilmeyeceğinin karar yerinde tartışılmaması, Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde gö­rülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 19.06.2606 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.