CİNS TASHİHİ / ESKİ HALE GETİRME / MÜLKİYETİN DEVRİ İSTEMİ

T.C

YARGITAY

Ondördüncü Hukuk Dairesi

E: 2006/4662

K: 2006/5589

T: 11.05.2006

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 7]

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 24.6.2005 gününde verilen dilekçe ile cins tashihi, eski hale getirme, olmadığı takdirde mülkiyetin devri istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair verilen 22.12.2005 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine vekili, ve davalı Ş….. vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, tapu kütüğünde kat mülkiyeti kurulan ana yapının tümüyle harap olması nedeniyle arsa olarak cins düzeltimi istemiyle açılmıştır.

Mahkemece dava kabul edilmiş, hükmü davalı Ş….. ve E….. ile Hazine vekilleri temyiz etmiştir.

İstemin dayanağını Tapu Sicil Tüzüğünün 81.nci maddesi oluşturmaktadır. Tapu sicili hukuku açısından kaydın cinsinin değiştirilmesi demek başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kayıt kapsamında değişiklik yapılması demektir.

Gerçekten cins değişikliği bir taşınmazın cinsinin yapısız iken (arsa) yapılı veya yapılı iken (bina) yapısız hale dönüşmesi vs. durumunda meydana gelen değişikliğin yeni oluşan duruma göre paftasına ve tapu siciline yazılmasıdır.

Taşınmazdaki cins değişikliği Kadastro veya Tapu Sicil Müdürlüklerince taşınmazın maliklerinin tamamı ya da bir veya bir kaçının başvurması üzerine maliklerden talep edilecek bazı belgelerin verilmesiyle yapılması zorunlu idari işler arasındadır. Başka bir anlatımla bu tür iş ve işlemlerin yerine getirilmesi mahkemeden dava yoluyla istenemez.

Mahkemece anlatılanlar doğrultusunda talebin idari makamlarca yerine getirilmesi gereken işlerden olduğu gözetilerek HUMK.nun 7.nci maddesi hükmünce yargı önüne getirilen davanın yargı yeri nedeniyle reddine karar verilmesi yerine istemin esasının incelenerek hükme bağlanması doğru olmamıştır.

Karar açıklanan nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 11.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir