CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMESİ DAVASI

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E: 2005/20746
K: 2006/5916
T: 20.04.2006
CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMESİ DAVASI
ÖZET: DAVACININ İSTEMİ TÜRK MEDENİ KANUNUN MADDE 40/1 HÜKMÜNE DAYALI OLARAK “CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLMESİ DAVASI” OLUP, DAVANIN CİNSİYET YÖNÜNDEN NÜFUS KÜTÜĞÜNDE DÜZELTME DAVASI (TMK.M.40/2) OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERİLEBİLMESİ İÇİN DAVACININ TRANSSEKSUEL YAPIDA OLMASI, ÜREME YETENEĞİNDEN SÜREKLİ BİÇİMDE YOKSUN BULUNMASI ZORUNLU OLUP (TMK.M.40/1) DAVACININ BU NİTELİKLERE SAHİP OLMADIĞI RESMİ SAĞLIK KURULU RAPORU İLE BELİRLENDİĞİ HALDE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN İSTEMİNİN KABULÜ DOĞRU DEĞİLDİR.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. (TMK.40/1)
Davacının istemi Türk Medeni Kanunun madde 40/1 hükmüne dayalı olarak “cinsiyet değişikliğine izin verilmesi davası” olduğu halde bu yön gözetilmeden davanın cinsiyet yönünden nüfus kütüğünde düzeltme davası (TMK.m.40/2) olarak değerlendirilerek yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
2-Kabul şekli bakımından;
Cinsiyet değişikliğine izin verilebilmesi için davacının transseksuel yapıda olması, üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunması zorunlu olup (TMK.m.40/1) davacının bu niteliklere sahip olmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belirlendiği halde cinsiyet değişikliğine izin isteminin reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi de doğru bulunmamıştır.
SONUÇ:Temyiz olunan hükmün 1. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 20.04.2006 (Prş.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir