ÇOCUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ / GÖREVLİ MAHKEME / ÇOCUK ŞÜPHELİ HAKKINDA TEDBİR NİTELİĞİNDE TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ / TUTUKLAMA KARARI

T.C.
YARGITAY
Altıncı Ceza Dairesi
E: 2006/8803
K: 2006/5634
T: 6.6.2006
ÇOCUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ
GÖREVLİ MAHKEME
ÇOCUK ŞÜPHELİ HAKKINDA TEDBİR NİTELİĞİNDE TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ TUTUKLAMA KARARI

5395 s. ÇOCUK KORUMA KANUNU [Madde 26]
5395 s. ÇOCUK KORUMA KANUNU [Madde 42]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 101]
Geceleyin bina dahilinden hırsızlığa teşebbüs suçundan şüpheli Güven Kanat hakkında yapılan soruşturma evresi sırasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 101/1-2,a maddesi uyarınca tutuklanmasına dair C. Başsavcılığınca yapılan talep üzerine, soruşturma evresinde tutuklamanın Sulh Ceza Mahkemesinden talep edilebileceği ve görevli olunmadığından bahisle evrakın yetkili ve görevli İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair İ. 4. Çocuk Mahkemesinin 17/02/2006 tarihli ve 2006/7 D.İş sayılı kararına yapılan itirazın reddine ilişkin İ. 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 24/02/2006 tarihli ve 2006/4 D.İş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 07/04/2006 gün ve 14606 sayılı kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay C. Başsavcılığının 08/05/2006 gün ve Y.E 74931 sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası 18/05/2006 tarihinde dairemize gönderilmekle incelendi:
Anılan yazıda;
… 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun “Mahkemelerin Görevi” kenar başlıklı 26. maddesinde yer alan ” ( 1 ) Çocuk Mahkemesi Asliye Ceza Mahkemesi ile Sulh Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar, ( 2 ) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Çocuklar tarafından işlenen ve Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçlarla ilgili davalara bakar, ( 3 ) Mahkemeler ve Çocuk Hakimi bu kanunda ve diğer kanunlarda yer alan tedbirleri almakla görevlidir. ( 4 ) Çocuklar hakkında açılan kamu davaları kanunun 17. madde hükümleri saklı kalmak suretiyle bu kanunla kurulan mahkemelerde görülür” hükmü ile,
Aynı kanunun “Uygulanacak Hükümler”kenar başlıklı 42. maddesindeki “bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanunu … hükümleri uygulanır.” şeklindeki düzenlenen ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 4. kısmında “Koruma Tedbirleri” olarak yakalama ve gözaltı tutuklama, Adli kontrol, arama ve el koyma tedbirlerinin düzenlenmiş olması karşısında Çocuk şüpheli hakkında tedbir niteliğinde olan tutuklama kararını vermeye yetkili ve görevli mahkemesinin Çocuk Mahkemesi olması dikkate alınmaksızın itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 sayılı CMK nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması dairemizden istenilmiştir.
SONUÇ : Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden kabulü ile hırsızlık suçundan sanık Güven Kanat hakkında İ. 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 24/02/2006 tarih ve 2006/4 D.İş sayılı kararın 5271 sayılı CMK nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın BOZULMASINA, 06.06.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir