Danıştay İdare ve Vergi Daireleri Kararları • EMEKLİYE RESEN SEVK ETMEDE SOMUT VERİLERİN BLUNMASI

Danıştay
11 Dairesi Başkanlığı
Esas no:2006/488,
Karar no:2008/4127
Karar Tarihi.18.4.2008

Özeti : Hizmetlerini aksattığı, verimli çalışmadığı, görevini yapamayacak derecede bedenen ve fikren güçlü olmadığı yolunda bir tespit ve somut bir veri bulunmadığı gibi sicillerinin olumsuz olduğu ve disiplin cezası aldığı yönünde bir iddia da bulunmadığından, davacının resen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Dava, davacının,Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanlığı Kent Orkestrası şefi ve İdari ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapmakta iken 5434 sayılı Yasanın 39/b maddesi uyarınca re’sen emekli edilmesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan özlük haklarının 15.4.2004 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır. Ankara 2. İdare Mahkemesi 21.7.2005 tarih ve E:2004/1692, K:2005/1159 sayılı kararıyla; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39/b maddesinde, 25 fiili hizmet süresini dolduran iştirakçilerden, kadın ise 58, erkek ise, 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine, 30 hizmet yılını tamamlamış olanların kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re’sen emekli edilebilecekleri kuralına yer verildiği, Kent Orkestrası Yönetmeliğinin 34. maddesinde ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Müzik Sanatlarının yeni yaklaşımları doğrultusunda kurulacak sanat toplulukları ve grupları personelinin sözleşme ücretleri üzerinden kesenekleri kendilerince, karşılıkları da Başkanlıkça karşılanmak üzere T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilecekleri, Tip Hizmet Sözleşmesinin 6. maddesinde de, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası şefi, sanatçı ve stajyer sanatçıları hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile bu kanuna ek ya da bu kanunun maddelerini değiştiren diğer yasaları aylık ücretleri ile iştirakçiler hakkındaki malüliyet ve emekliye sevk hükümlerinin gerektiği takdirde bir yıllık sözleşme süresi içinde veya sözleşme süresi bitiminde Belediye Başkanlığınca re’sen uygulanacağının kurala bağlandığı, bu durumda, fiili hizmet süresi 44 yıldan fazla olan ve idarece hizmetine ihtiyaç duyulmayan davacının 5434 sayılı Yasanın 39/b maddesi ile Tip Hizmet Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca re’sen emekliye sevkine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davacı vekili tarafından, hukuki isabet bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Metin Gürz

Düşüncesi : Re’sen emekliye sevk edilen davacının hizmetlerini aksattığı, verimli çalışmadığı, görevini yapamayacak derecede bedenen ve fikren güçlü olmadığı yolunda yapılan bir tespit ve somut bir veri bulunmadığı gibi sicillerinin olumsuz olduğu yolunda davalı idarece bir iddiada bulunulmadığı anlaşıldığından, 5434 sayılı Yasanın 39. maddesi ile idareye re’sen emekliye sevk konusunda verilen takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı sonucuna ulaşıldığından davacının re’sen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Handan Yağuş

Düşüncesi : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanlığı Kent Orkestrası şefi ve Genel Sanat yönetmeli olarak görev yapmakta iken 5434 sayılı yasanın 39/b maddesi uyarınca resen emekli edilmesine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada mahkemece verilen ret kararı davacı tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının fiili hizmet müddetinin 44 yıldan fazla olması ve hizmetine ihtiyaç duyulmaması nedeniyle resen emekliye sevk edildiği anlaşılmış ise de davacının mesleğinde başarısızlığı, verimsizliği konusunda herhangi bir bilgi belge olmadığı gibi hakkında açılmış herhangi bir soruşturmada bulunmadığından tesis olunan işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerinin varlığından bahsetmek mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi yolundaki mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

5434 sayılı Yasanın 39/b maddesinin 4447 sayılı Yasanın 23. maddesi ile değişik (b) fıkrasının ikinci bendinde, seçilmiş belediye reisleri ve vilayetlerin daimi komisyon azaları hariç olmak üzere 30 hizmet yılını tamamlamış olanların kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re’sen emekliye sevk edilebilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu madde ile 30 hizmet yılını dolduran memurların kurumlarınca görülen lüzum üzerine re’sen emekliye sevk edilebilmesi konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış ise de bu yetki sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmalı, manevi takatsizlik, fikri kudretsizlik verimsiz çalışma gibi objektif kriterlere dayanmalıdır.

Dosyanın incelenmesinden re’sen emekliye sevk edilen davacının hizmetlerini aksattığı, verimli çalışmadığı, görevini yapamayacak derecede bedenen ve fikren güçlü olmadığı yolunda yapılan bir tespit ve somut bir veri bulunmadığı gibi sicillerinin olumsuz olduğu ve disiplin cezası aldığı yönünde de davalı idarece bir iddiada bulunulmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda anılan Yasa maddesi ile idareye re’sen emekliye sevk konusunda verilen takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı sonucuna ulaşıldığından davacının re’sen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne Ankara 2. İdare Mahkemesinin 21.7.2005 tarih ve E:2004/1692, K:2005/1159 sayılı kararının bozulmasına yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 18.4.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 28 Ara 2014, 21:03


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir