DAVA ARKADAŞLIĞI

T.C.
YARGITAY
Beşinci Hukuk Dairesi
E: 2006/4072
K: 2006/7004
T:08.06.2006
DAVA ARKADAŞLIĞI
ÖZET: Türk Medeni Kanunu’nun 688 ve devamı maddele­ri uyarınca, paydaşlar payları ile sınırlı olarak tek başları­na dava açabilirler.
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 688]
Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen di­lekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan son­ra gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı ge­çirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemi­ne ilişkindir.
Mahkemece, müşterek mülkiyete konu dava konusu taşınmazda paydaş olan davacı tarafın verilen kesin süre içerisinde diğer paydaşları davaya da­hil etmediği veya muvafakatlerini almadığından bahisle davanın reddine ka­rar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Yapılan incelemede; davacı taraf dava konusu taşınmazda 80/480 pay sahibidir. TMK’ nun 688 vd. maddeleri uyarınca paydaşlar payları ile sınırlı olarak tek başlarına dava açabilirler. Bu nedenle yargılamaya devam oluna­rak işin esası hakkında hüküm kurulması gerekirken, paydaş olan davacı ta­rafın, verilen kesin süre içerisinde diğer paydaşları davaya dahil etmediği ve­ya muvafakatlerini almadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi, doğru görülmemiştir.
Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün yukarı­da açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASI­NA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine 08.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir