DAVA ŞARTI

T.C
YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E: 2005/14952
K: 2006/5857
T: 26.04.2006
DAVA ŞARTI
ÖZET: 213 sayılı Kanunun 367. maddesinin 2. fıkrası uya­rınca dava şartı olan defterdarlık ya da Gelirler Bölge Mü­dürlüğünün mütalaası alınmadan açılan kamu davasına devamla hüküm kurulması doğru değildir.
213 s. VERGİ USUL KANUNU [Madde 367]
213 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Yunus hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne dair (Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 12.07.2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 10.10.2005 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanıklardan Yunus’un temyizine hasren yapılan incelemede;
213 sayılı (Kanunun 367. maddesinin 2. fıkrası uyarınca dava şartı olan defterdarlık yada Gelirler Bölge Müdürlüğünün mütalaası alınmadan açılan kamu davasına devamla yazılı şekilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş oldu­ğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gere­ğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 26.04.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir