Davacının iştirak nafakası talep etmediği beyanı, iştirak nafakasına sonradan talebe engel teşkil etmez

  1. Hukuk Dairesi 2014/75758 E., 2014/11529 K., 16.06.2014 T.

Taraflar arasında görülen davada İzmir 8. Asliye Ticaret Mahkeme

15 YARGITAY: Davacının boşanma davası sırasında iştirak nafakası talep etmeyeceğine ilişkin beyanı, çocuğun ihtiyaçlarının artması halinde iştirak nafakası talebine engel teşkil etmez.since verilen 03/02/2014 tarih ve 03/02/2014 sayılı kararın yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşüldü düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirketin davalı banka nezdinde yapmış olduğu bankacılık işlemlerinden operasyon masrafı, tahsis masrafı, teslim masrafı, mesaj gönderme komisyonu, komisyon, ücreti, devre sonu operasyon ve bankacılık hizmet masrafı, operasyon komisyon masrafı gibi isimler altında haksız ödemeler tahsil edildiğini belirterek şimdilik 10.000 TL’nin ticari temerrüt faizle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, alınan masraflar ve yapılan kesintilerin davacı şirketçe imzalanan bankacılık hizmet sözleşmesi kapsamında uygun olduğunu, davacının bilgilendirildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve toplanan delillere göre, bilirkişi raporunda gösterildiği şekilde davalı bankaca yapılan bir kısım tahsilatların hukuki dayanağının bulunmadığı, bankanın kredi verirken gerekli değerlendirmeleri yapması gerektiği ve bunun için alacağı masrafların mevzuata uygun olduğu, bunun dışında raporda belirtilen değişik isimler altındaki masraf tahsilatlarının yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 10.000 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı bakiye 512,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 16/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İzmir 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2013/37 E., 2014/42 K., 03/02/2014 Tarihli Mahkeme Kararı 

DAVA: Davacı vekili mahkememize verdiği 30/01/2013 tevzi tarihli dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin davalı banka nezdinde yapmış olduğu banka muamelelerine haksız bir şekilde ödemeler tahsil edildiğini, ödemelerin niteliğinin operasyon masrafı, tahsis masrafı, teslim masrafı, mesaj gönderme komisyonu, komisyon, ücret, devresonu operasyon ve bankacılık hizmet masrafı, operasyon komisyon masrafı ve bu gibi isimler altında ücretler talep edilip tahsil edildiğini beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davalı şirketten şimdilik 10.000-TL ticari temerrüt faizle birlikte tahsiline, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili 01/04/2013 tarihli replik dilekçesinde özetle; müvekkilinin hem ücret komisyon adı altında hem de masraf adı altında haksız ve nisapsız oranda paralar ödemek mecburiyetinde bırakıldığını, sözleşmede ne kadar alınacağının öngörülmemiş ücretlerin müvekkilden tahsilinin haksız, ayrıca yapılmayan masrafların müvekkilden tahsilatınım da hakuka aykırı olduğu kadar hakkaniyete ve ticari etiğe de aykırı fiiller olduğunu beyan etmiştir.

SAVUNMA: Davalı vekili mahkememize verdiği 05/03/2013 havale tarihli cevap dilekçesinde davacı şirketle müvekkili banka nezdinde bankacılık hizmet sözleşmesi imzalandığını, kredi sözleşmesi yapıldığını, kredi kullandırıldığını, masraf ve ücrete ilişkin kesintilerin, hesap hareketlerinin, anılan faizin, komisyonun, tahsilatların sözleşmeye uygun olduğunu, kesintilerin sebepleriyle birlikte gösterildiğini, sözleşme serbesti uyarınca bankanın masraf kalemlerini serbestçe belirlendiğini beyanla davanın hukuki dayanağının olmadığından bahisle davanın reddini talep etmiştir.

DELİLLER;

Davacı vekili dava dilekçesinde Ş…. Şirinyer Şubesi nezdindeki hesap dökümleri, müvekkili şirket hesap ve ticari kayıtları, davalı şirket hesap ve ticari kayıtları ve sair hususları delil olarak bildirmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; kurumsal bankacılık hizmetleri sözleşmesi, genel kredi sözleşmesi, hesap ekstresi, dekontlar, kredi belgeleri, müvekkili bankanın defter ve kayıtları, keşif ve bilirkişi incelemesi, bankanlar kurulunun 16/10/2006 tarih ve 2006-11188 sayılı kararı, TC Merkez Bankasının “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranlarıyla Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler” hakkındaki 2006-1 sayılı tebliği ve sair hususları delil olarak bildirmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE ;

Delillerin toplanmasından sonra mahkememizin 17/04/2013 tarihli oturumunda dosya bankacı bilirkişiye tevdi edilerek dosya kapsamına göre ara kararda öngörüldüğü şekilde rapor düzenlemesi istenmiş, bilirkişi ibraz ettiği 21/11/2013 tarihli raporunda dosya kapsamı hakkında beyanda bulunduktan sonra sonuç olarak davalı banka tarafından davacıya ait mevduat hesaplarından (borç yazılmak suretiyle) 25/03/2011-15/03/2012 tarihleri arasında yukarıda açıklanan 10.676-TL tutarında yapılan tahsilatın hukuki dayanağının bulunmadığını, bu nedenle davacıya iade edilmesi gerektiğini, ancak taleple bağlı kalınarak 10.000-TL’nin yasal ticari faiziyle birlikte davalı banka tarafından davacıya ödenmesi gerektiğini, davacının hesaplarından masraf, ücret, komisyon olarak tahsil edilen 7.467,54-TL’nin ise sözleşme ve bankacılık teamülüne uygun olduğundan iadesinin gerekmediğini bildirmiştir.

Davacı vekili mahkememize verdiği 03/12/2013 tarihli rapora beyan dilekçesinde açıklamada bulunarak itirazları doğrultusunda ek rapor alınmasını talep etmiştir.

Davalı vekili mahkememize verdiği 21/11/2013 tarihli rapora beyan dilekçesinde açıklamalarda bulunarak sonuç itibariyle ek rapor alınmasını talep etmiş, mahkememizin toplanan deliller ve alınan bilirkişi raporu yeterli görüldüğünden davalının yeni bilirkişiden rapor alınması istemi yerinde görülmemiştir.

Taraf vekillerinin itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere dosya bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi 28/01/2013 havale tarihli raporunda açıklamalarda bulunduktan sonra sonuç olarak davalı banka tarafından davacıdan mevduat hesaplarına borç yazılmak sureti ile 25/03/2011-15/03/2012 tarihleri arasında tahsil edilen ve 14/10/2013 tarihli raporda ayrı ayrı açıklanan toplam 10.676-TL’nin hukuki dayanağının bulunmadığını, bu nedenle davacıya iade edilmesi gerektiğini, ancak taleple bağlı kalınarak 10.000-TL’nin yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektlinl, davacıdan masraf, ücret, komisyon olarak tahsil edilen toplam 7.467,54-TL’nin ise sözleşme ve bankacılık teamülüne uygun olduğundan iadesinin gerekmediğini bildirmiştir.

Toplanan deliller, bütün dosya kapsamı ve alınan bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde, bilirkişinin asıl raporun 5. Sayfası 1. Paragrafında ve aynı şekilde ek raporun 2. Sayfası , 2. Paragrafında gösterilen tahsilatların hukuki dayanağı bulunmadığı, bankanın kredi verirken gerekli değerlendirmeleri yapması gerektiği bunun için alacağı masrafları mevzuata uygun olduğu , bunun dışındaki raporda belirtilen değişik altındaki masraf tahsilatlarının yerinde olmadığı mahkememizce de benimsendiğinden ve taraflar tacir olduğundan davacı alacağına ticari faiz uygulanması gerektiğinden taleple bağlı kalınarak davanın kabulüne dair aşağıdaki hüküm verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçeye göre;

davanın kabulü ile, 10.000-TL davacı alacağının dava tarihinden itibaren ticari faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Alınması lazım gelen 683,10-TL harçtan peşin alınan 170,80-TL harcın mahsubuyla bakiye 512,30-TL harcın davalıdan tahsiliyle hâzineye gelir kaydına,

Davacı kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen kısım üzerinden hesaplanan 1.500-TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan ilk masraf 198,85-TL, 8 davetiye gideri 67-TL, Bilirkişi ücreti 350- TL olmak üzere toplam 615,85-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair davacı vekiliyle davalı vekilinin yüzlerine karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/02/2014

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir