DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

T.C.
YARGITAY
Birinci Hukuk Dairesi
E: 2006/2522
K: 2006/4448
T: 20.4.2006
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
ÖZET : DAVACININ 9.5.2003 TARİHİNDE 2776 ADA 8 PARSELDEKİ 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İLE İLGİLİ OLARAK AYNI HUKUKSAL NEDENLE DAVALI SELVİNAZ ALEYHİNE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇTIĞI ANILAN DAVA DOSYASININ 2003/458 ESAS ÜZERİNDEN YAPILAN YARGILAMASI SIRASINDA 29.9.2003 TARİHİNDE ELDEKİ DAVA DOSYASI İLE BİRLEŞTİRİLDİĞİNE GÖRE ANILAN DAVA HAKKINDA DA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN OLUMLU YADA OLUMSUZ BİR HÜKÜM KURULMAMIŞ OLMASI DOĞRU DEĞİLDİR.
Taraflar arasında birleştirilerek görülen davada;
Davacı, miras bırakanın mal kaçırmak amacıyla üyesi olduğu kooperatifin aidatlarını ödeyerek 4 ve 5 nolu bağımsız bölümleri davalılar adına tescil ettirdiğini ileri sürüp muvazaa nedeniyle miras payı oranında tapu kayıtlarının iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, dava konusu taşınmazları miras bırakandan temlik almadıklarını, kooperatif ödemelerini kendilerinin yaptığını, muvazaanın söz konusu olmadığını belirtip davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, çekişme konusu taşınmazların davalılara miras bırakan tarafından temlik edilmediği, somut olayda 01.04.1974 tarih,1/2 sayılı içtihatları birleştirme kararının uygulama yeri bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla tetkik hakiminin raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü.
Dava ve birleşen dava; muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden toplanan delillerden; çekişme konusu 5 nolu bağımsız bölümün S.S. K……….. Kent Yapı Kooperatifi adına kayıtlı iken kooperatif üyeliği sonucu tahsis suretiyle davalı Turgay adına tescil edildiği, olayda 1.4.1974 tarih, ½ sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulama yeri bulunmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmiş olması doğrudur.Davacının bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir.Reddine.
Ancak, davacının 9.5.2003 tarihinde 2776 ada 8 parseldeki 4 nolu bağımsız bölüm ile ilgili olarak aynı hukuksal nedenle davalı Selvinaz aleyhine tapu iptali ve tescil davası açtığı anılan dava dosyasının 2003/458 Esas üzerinden yapılan yargılaması sırasında 29.9.2003 tarihinde eldeki dava dosyası ile birleştirildiğine göre anılan dava hakkında da bir karar verilmesi gerekirken, birleşen dava yönünden olumlu yada olumsuz bir hüküm kurulmamış olması doğru değildir. Davacının bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir.Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428.maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 20.4.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.