DAVANIN TARAFLARI / LEHE KANUN UYGULAMASI / CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

T.C.

YARGITAY
Birinci Ceza Dairesi
E:2005/985
K:2006/1626
T:26.4.2006
DAVANIN TARAFLARI
LEHE KANUN UYGULAMASI
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 318]
Münür’ü kasten öldürmekten sanık Adem, Ali’yi kasten öldürmekten sanık Yasin, Mustafa’yı yaralamaktan sanıklar Durbaba, Hasan Torun ve Besim, Durbaba ile Ahmet’i bıçakla yaralamaktan sanık Kemal, ölümle biten kavgaya katılmaktan sanık Mustafa’nın yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin ( B. Sekizinci Ağır Ceza Mahkemesi )nden verilen 01.07.2004 gün ve 502/189 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar, müdahil sanık ve müdahiller taraflarından istenilmiş, sanıklar Mustafa, Yasin, Adem ve Kemal duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: kararda açıklanan nedenle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:
1-Sanıklar Mustafa, Yasin, Adem ve Kemal müdafiilerinin yasal süreden sonra vaki duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddine karar verildi.
2-Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Hasan ve Besim’in suçlarının sübutunda, sanıklar Durbaba, Mustafa, Yasin, Kemal’in suçlarının, sanık Adem’in maktül Münür’e yönelik suçunun sübutunda oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliğinin tayin olunmasında isabetsizlik bulunmadığından sanıklar Mustafa, Yasin, Adem ve Kemal müdafiinin sanık Adem yönünden sübuta, tüm sanıklar için suçların vasfına, yasal savunma şartlarının oluştuğuna, sanıklar Durbaba, Hasan ve Besim müdafiinin Hasan ve Besim için sübuta ve bu sanıklar için suçların vasfına ve yasal savunma şartlarının oluştuğuna, müdahiller vekilinin sanıklar Mustafa, Yasin, Adem ve Kemal için maktüllere ve mağdur Ahmet’e yönelik suçlarının vasfına yönelen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
a )Sanık Adem hakkında, mağdur Ahmet’e ve mağdur sanık Durbaba’ya yönelik yaralama suçlarından usulen açılmış bir dava bulunmadığı halde, bu husustaki eksiklik usulünce giderilmeden sanık Adem hakkında bu suçlardan da mahkumiyet kararı verilmesi,
b )Sanık Kemal hakkında iddianamede mağdur Ahmet’e yönelik eylemden hüküm kurulmaması,
c )Dairemizce de kabul edilen Ceza Genel Kurulu Kararı uyarınca vekalet ücretinin müdahil tarafa verilmesi gerekirken vekil lehine hükmolunması,
d )Hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK. ile 765 sayılı TCK.nun olayla ilgili tüm hükümleri uygulanıp, sonuçlarıyla birlikte karşılaştırılarak lehe olan hükmün belirlenmesi ve sanıklar hakkındaki uygulamanın ona göre yapılmasında zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Mustafa, Yasin, Adem ve Kemal müdafiileri ile sanıklar Durbaba, Hasan ve Besim müdafiileri ile müdahiller Durbaba, Ahmet, Asiye ve Ömer Kara ve Fatma Can vekillerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin ( BOZULMASINA ), sanık Adem hakkında verilen ceza miktarına ve tutuklulukta geçen süneye göre, sanık müdafiinin tahliye isteminin reddine 26.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir