DAVAYA KATILMA / DOLANDIRICILIK

T.C
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
E: 2006/1594
K: 2006/5787
T: 20.06.2006
DAVAYA KATILMA
DOLANDIRICILIK

5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 10]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 158]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 238]

Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanıklar Ahmet, Mehmet, Mustafa, Abdullah ve Sadrettin’in yapılan yargılamaları sonunda: Sanıklar Mehmet, Mustafa ve Abdullah’ın beraatlerine, Ahmet ve Sadrettin’in mahkûmiyetlerine dair (B…. Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 23.06.2005 gün ve 2004/224 Esas, 2005/178 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılanlar vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının onama-bozma isteyen 04.03.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, davaya katılan SSK adına vekilinin dilekçesi kapsamına göre temyiz incelemesinin “dolandırıcılık” suçuna yönelik olduğu kabulü ile sanık Ahmet müdafiinin duruşmalı inceleme isteği üzerine 25.05.2006 günü sanık ve müdafiinin yokluğunda yapılan duruşma sonucunda istem gibi dosyanın duruşmasız olarak incelenmesi neticesinde gereği görüşüldü:
1- Sanıklar Mehmet, Mustafa ve Abdullah’a yüklenen suçlarda elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı ve sanıklar Ahmet ile Sadrettin haklarında “resmi belgede sahtecilik” suçundan toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sabit olduğunun kabulü, oluşa ye dosya içeriğine uygun şekilde vasfın tayini ile cezayı arttırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan katılanlar vekillerinin beraat eden sanıkların mahkûmiyetlerine karar verilmesi gerektiğine ve mahkum olan sanıkların cezalarının ertelenemeyeceğine, sanık Ahmet müdafiinin suçun oluşmadığına, eksik inceleme ve soruşturma yapıldığına ilişen ve sanık Sadrettin müdafiinin bir sebebe dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi (ONANMASINA),
2- Sanıklar Ahmet ile Sadrettin haklarında “dolandırıcılık” suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarına gelince:
a- Şikayetçi Memet ile Mesut’un 11.02.2005 havale tarihli dilekçelerinin j sanık Sadrettin hakkında “dolandırıcılık”suçundan açılan davayı takip arzusunu göstermesi nedeniyle davaya katılma istemi niteliğinde olduğu gözetilmeden, istem hakkında bir karar verilmeden yargılamaya devamla yapılı şekilde hüküm kurulması,
b- Sanık Ahmet’in 5237 sayılı Yasanın 158/1-e maddesi ile cezalandırıl masına karar verilirken, aynı yasanın 61. maddesi uyarınca meydana gelen zarar miktarı gözetilmeden cezanın alt sınırdan tayini suretiyle 765 sayıl TCK. nun sanık aleyhine olduğunun kabulü ile yazılı şekilde uygulama yapıl ması,
c- 5237 sayılı Yasanın 61. maddesi uyarınca cezanın alt sınırdan tayininde dahi yasal ve yeterli gerekçe gösterilmesi gerektiği gözetilmeden, sanık Ahmet hakkında dolandırıcılık suçundan mahkumiyet hükmü kurulurken, anılan maddedeki ölçütler gözetilerek yeterli gerekçe gösterilmemesi ve haklı gerekçe ile hapis cezası alt sınırdan tayin edildiği halde adli para cezasının tayininde belirlenen tam gün sayısının asgari hadden uzaklaşılarak çelişkiye neden olunması,
Yasaya aykırı, katılanlar vekili, şikayetçiler Memet ve Mesut vekili ile sanık Ahmet ve Sadrettin’in müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 20.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir