DAVAYA KATILMA / ŞİKAYET

T.C.
YARGITAY
Beşinci Ceza Dairesi
E: 2006/6349
K: 2006/5870
T: 21.06.2006
DAVAYA KATILMA
ŞİKAYET
ÖZET: Somut olayda, talimatla ifadesi alınan mağdure şi­kayetçi olduğunu beyan etmiş, mağdure vekili de mağdure­nin beyanlarına iştirak etmiştir. Bu durumda mahkemece, mağdure vekiline CMK.nun 238/2. maddesi gereğince da­vaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması gerekir.
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 238]
Irza geçme suçundan sanık Ahmet ‘in yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan beraatine dair (Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilerin 06.07.2005 gün ve 2004/273 Esas, 2005/124 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi mağdure vekili tarafından istenilmiş olduğun­dan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle in­celenerek gereği düşünüldü:
27.12.2004 tarihinde talimatla ifadesi alınan mağdurenin şikayetçi oldu­ğunu beyan etmesine ve 06.07.2005 günlü oturumda mağdurenin beyanla­rına iştirak ettiğini belirten mağdure vekiline CMK.nun 238/2. maddesi açık hükmü karşısında davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulmaması,
Kanuna aykırı mağdure vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde gö­rülmüş olduğundan esası incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi ge­reğince (BOZULMASINA), 21.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir