DELİLLERİN TOPLANMASI / TALEPLE BAĞLILIK

T.C.
YARGITAY
Onyedinci Hukuk Dairesi
E: 2006/3410
K: 2006/5307
T: 12.06.2006
DELİLLERİN TOPLANMASI
TALEPLE BAĞLILIK
ÖZET:Somut olayda taraf beyanları birbirine uygunluk arz etmekle birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanlığından gelen sinyalizasyonla ilgili cevabi yazı farklıdır. Açıklanan çelişkinin giderilmesi için, olay tarihinde kaza yeri olan kavşakta hangi yöne kırmızı, hangi yöne sarı ışık yandığı­nın belediyeden sorularak, belirlenmesi gerekir. Bu şekilde çelişki giderildikten sonra tarafların kusur durumları tespit edilmelidir.
Ayrıca davacı taraf tazminata KDV istemediği halde, bilirkişi raporuna göre KDV’ye hükmedilmesi doğ­ru değildir.
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 74]
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; ka­rarda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hük­mün süresi içinde davalı Emre vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dos­ya incelendi, gereği düşünüldü:
Davacı vekili, davalılardan Emre’ye ait sevk ve idaresindeki 35 … 01644 plakalı aracıyla müvekkiline ait 35 … 88 plakalı aracına çarptığını belirterek hasar, değer kaybı ve ulaşım gideri olarak toplam 5.925.851.000 TL’si taz­minatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle 319.000.000 TL’ si tespit ve vekalet ücretinin de davalılardan müştereken ve müteselsilen tah­silini talep etmiştir. Davalı Emre vekili, kusur oranı ve hasar miktarını kabul etmediklerini, araçta 150.00 YTL’ si hasar oluştuğunu belirterek 150.00 YTL tazminatı kabul ettiklerini, bakiye zarar yönünden davanın reddini savun­muştur.
Davalı A … Sigorta A. Ş vekili, poliçe limitinin 2.750.00 YTL’ si olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi rapo­ru gereğince davanın kısmen kabulü ile 2.547.06 YTL’ si tazminatın olay ta­rihinden, davalı A … Sigorta A.Ş’ nin sorumluluk limiti 2.071.56 YTL’ si olarak ve dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müş­tereken ve müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar veril­miş;hüküm, davalı Emre vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1 Davalı, davacı ve davalı tanığı Osman’ın ifadeleri de kaza anında dava­cıya fasılalı kırmızı, davalıya fasılalı sarı ışık yandığı bildirilmiştir. Taraf beyan­ları birbirine uygunluk arz etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığının 21.06.2005 tarihli cevabı yazısında ise sinyalizasyonla ilgili farklı bilgi veril­miştir. Açıklanan çelişkinin giderilmesi için olay tarihinde kaza yeri kavşakta hangi yöne kırmızı, hangi yöne sarı ışık yandığının belediyeden sorulması, gerekir. Bu noksanlık giderilmeden kusur oranlarının belirlenmesi doğru de­ğildir.
2 Kabule göre de;
Davacı taraf, tazminata KDV istenmediği halde 18.03. 2005 tarihli bilirki­şi raporunda hesaplanan KDV’ne hükmedilmesi doğru değildir. HUMK.nun 74. maddesi gereğince mahkeme taleple bağlı kalarak hüküm kurmak zo­rundadır.
Sonuç: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün temyiz eden davalı yararına (BO­ZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri veril­mesine 12.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.