Dernek Yöneticilerinin Seçimi Usulü

T.C.
YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
   Sayı:
ESAS      KARAR
90/10467  90/2007

ÖZET : Dernek Yöneticilerinin seçimi usulü

Taraflar arasındaki karar iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda
mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.

2908 sayılı Dernekler Kanunun 27. maddesinde Yönetim Kurulunun 18.
maddesinde de denetim kurulunun nasıl seçileceği hükme bağlanmıştır. Derneğin
tüzüğünde seçimin nasıl yapılacağı yönünde bir hüküm  yoktur. Kanunun emir
hükümlerine aykırı olmamak üzere Genel Kurulda Seçim usulü hakkında bir karar
alınabilir ise de Genel kurul toplantısında böyle bir karar alındığıda iddia
ve ispat edilmemiştir. Şu halde kanunda belirlenen gizlilik şartına uymak
şartıyla Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetleme kurulu
seçimlerinde isimlerin tek listeye veya ayrı ayrı listelere yazılı olması
iptal sebebi olamaz.
Böyle olunca davanın reddi gerekirken kabule karar verilmesi doğru
görülmemiştir.
SONUÇ : Davalının temyiz itirazlarının bu sebeple kabulü ile
hükmün BOZULMASINA, 19.2.1990 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan          Üye         Üye          Üye         Üye
İ.Yanıkömeroğlu Tahir Alp Nedim Turhan  A.N.Tuncer  Hakkı Dinç

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir