DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI / TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI / AYLIK KAZANCIN TESPİTİ

T.C.

YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi
E: 2005/12013
K: 2006/3522
T: 4.4.2006
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
AYLIK KAZANCIN TESPİTİ
818 s. BORÇLAR KANUNU [ 45]
Taraflar arasında görülen davada Gebze Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25.03.2005 tarih ve 20011463 E. – 2005/137 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davacılar vekili ile davalılardan … Sigorta A.Ş. ve … Petrol AŞ. vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 04.04.2006 gününde davacı avukatı A.T. ile davalılardan … Petrol Ürünleri Nak. A.Ş. avukatları C.Y. ve A.K. gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi A.A. tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacılar vekili, davalı B.’nin 13.07.2000 tarihinde neden olduğu trafik kazasında davacı F.’nin eşi Ö.’nün vefat ettiğini, olayda Ö.’nün kullandığı davacı M.’ye ait 34 … … plakalı Mercedes marka aracın kullanılamaz hale geldiğini, olay nedeniyle ölen Ö.’nün eşi R., çocuğu F. annesi M., kardeşi M.H.’nin maddi manevi olarak zarar gördüğünü ileri sürerek, asıl ve birleşen dava ile ıslah dilekçesiyle birlikte toplam 162.924.069.830.-TL destekten yoksun kalma tazminatı, 50.000.00.000.- TL manevi tazminat ile 10.000.000.000.- TL araç hasarı nedeniyle maddi tazminatın olay tarihinden itibaren ticari faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı … Petrol A.Ş. vekili, kusur oranı ve tazminat miktarına itiraz ederek, davanın reddini istemiştir.
Davalı … Gaz A.Ş. vekili, müvekkilinin maliki olduğu 34 … … plakalı römorkun diğer davalı … Petrol A.Ş.’ne ait çekici ile çekildiğini, müvekkilinin sorumluluğunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı sigorta şirketleri vekilleri, müvekkillerinin maddi zarar bakımından poliçe limitleri ile sorumlu olduklarını savunmuşlardır.
Diğer davalı yanıt vermemiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, dava konusu olayın meydana gelmesinde, davalı sürücü B.’nin tam kusurlu olduğu, davacı M.’ye ait araçtaki hasar nedeniyle zararın 8.750.000.000.-TL olduğu, davacı R. ve F.’nin destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri, anne ve kardeş olan diğer davacıların maddi tazminat isteyemeyecekleri, bu dört davacınında yakınlarının ölümü nedeniyle büyük üzüntü duydukları, davalı Gaz A.Ş.’nin kazaya sebep olan çekicinin römorkunun maliki bulunmakla, 2918 Sayılı Yasa gereğince sorumlu olmadığı, sorumluluğun çekicinin sürücüsü ve malikine ait olduğu, davalılar B. ve … Petrol A.Ş.’ nin tüm zararları, davalı sigorta şirketlerinin de maddi zararlardan poliçe limitiyle sorumlu oldukları gerekçesiyle, davalı Gaz A.Ş. hakkındaki davanın reddine, diğer davalılar hakkında açılan davaların kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalılar vekili ile birlikte … Sigorta Şirketi, … Petrol A.Ş. vekillerince temyiz edilmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve mahkemece belirlenen kusur oranın olayın oluşuna uygun bulunmasına göre, davalı … Petrol Üretim Nak. Sat. A.Ş. vekilinin ( 2 ) numaralı, davacılar vekilinin ( 4 ) numaralı bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Dava, davalıların malik, sürücü ve sigortacısı olduğu aracın neden olduğu trafik kazalarında, bir kısım davacıların murisinin vefat etmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminatın tahsili istemine ilişkindir.
Davacı R.’nin eşi Ö.’nün, dava konusu trafik kazasından önce; dava dışı … Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde sigortalı olarak çalıştığı taraflar arasında tartışmasızdır. … Metal San. Tic. Ltd. Şti.’nin mahkemeye gönderdiği 23.09.2004 tarihli yazıda, 2000 yılı 2. dönem SSK. bildirgesine göre Ö.’nün aylık 150.000.000.-TL brüt ücret aldığını belirtilmiştir. Öte yandan, muris
Ö.’nün Metal San. Tic. Ltd. Şti.’ndeki mesaisi dışında, aldığı eğitime uygun olarak başka işyerlerinde de zaman zaman çalıştığı, bunlardan … Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’nden 1998-2000 yıllarındaki çalışması karşılığı 1.170.000.000.- TL, … Filtre Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.’den 1999 yılında 1.210.000.000.-TL, 2000 yılı Mayıs ayına kadarki çalışmaları nedeniyle 770.000.000.- TL ödendiği, Mayıs ve Haziran 2000 tarihlerindeki çalışmaları nedeniyle de 260.000.000.-TL’nin kanuni mirasçılarına ödendiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacı eş R. ile davacı çocuk F.’nin destekten yoksun kalma zararının tespitinde, bilinen son gelirlerinin esas alınması gerekmektedir. Bunun için de, murisin son çalıştığı yerden aldığı ücret ile mesai saatleri dışında çalıştığı yerlerden aldığı ücretin ortalama olarak bir aya isabet eden kısmı nazara alınarak, bunların toplamının esas alınması gerekirken; murisin vefatından sonra, onun yaptığı işi iki kişinin yaptığı, müteveffa ile halen aynı işi yapan emsali kişilerin ücret bordrosu dikkate alındığında, müteveffanın 2002 yılında aylık net 690.000.000.- TL ücret alan emsali kadar aylık net ücret ve kazanç sağlayacağı kabul edilerek, destek tazminatım hesap eden bilirkişi raporunun esas alınması ve buna göre karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davalı … Petrol Üretim Nak. Sat. A.Ş. yararına bozulması gerekmiştir.
3- Davalı … Sigorta A.Ş. vekilinin temyizine gelince; davalı sigorta şirketince düzenlenen ZMSS. poliçesinde ölüm ve sakatlanma halinde kişi başı teminat miktarı 7.000.000.000.-TL’dır. Davalı sigorta şirketi, davacılar yararına hükmedilecek destekten yoksun kalma tazminatının 7.000.000.000.-TL’den sorumludur. Mahkemece, davacılar lehine hükmedilecek destekten yoksun kalma tazminat miktarının 7.000.000.000.-TL’m aşması halinde, davacıların miras payları oranında sigorta teminatının davacılar yararına paylaştırılması ve bu miktarın da hüküm fıkrasında açıkça gösterilmesi gerekirken, infazda tereddüt yaratır şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle mümeyyiz sigorta şirketi yararına bozulması gerekmiştir.
4- Davacılar vekilinin temyizine gelince; davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunmakta olup, davacılar yararına hükmedilecek vekalet ücretinin, her bir davacı lehine hükmedilen miktar üzerinden ayrı ayrı hesap edilmesi gerekirken, tüm davacılar lehine hükmedilen tazminatın toplamı üzerinden vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru değildir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Petrol Üretim Nak. Sat. A.Ş. ve davacılar vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, kararın ( 2 ) numaralı bentte yazılı nedenlerle davalı … Petrol Üretim Nak. Sat. A.Ş., ( 3 ) numaralı bentte yazılı nedenlerle davalı … Sigorta A.Ş., ( 4 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar yararına BOZULMASINA, takdir edilen 450,00.- YTL duruşma vekillik ücretinin davacılardan alınarak davalı … Petrol Nak. San. A.Ş.’ye ve davalı Gaz A.Ş. dışındaki davalılar dan alınarak davacılara verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edenlere iadesine, 04.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir