Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE AYRILIK NEDENİ İLE DİLEKÇE

………………………… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …)
VEKİLİ: Avukat Adı ve Soyadı
Adres, Tel:

DAVALI: Adı ve Soyadı
Adres

DAVA KONUSU: Geçimsizlik nedeni ile boşanma

AÇIKLAMALAR:

1- Taraflar …/…/… evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden çocukları olmamıştır. Müvekkilim, davalı aleyhine şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davası…….. Aile Mahkemesinin …/…/… Tarih, …/… Esas, …/… Karar Sayılı kararı ile reddedilmiş ve red kararı …/…/….. tarihinde kesinleşmiştir.

2- Medeni Kanunun 166. maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere “boşanma sebeplerinden her biri ile açılmış bulunan, davacının davasının reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verileceği” düzenlenmiştir.

3- Tarafların boşanma davasının reddi kararının kesinleştiği …/…/……. tarihinden beri de bir araya gelmedikleri için yani müşterek hayat yeniden kurulamadığı için MK.’nın 166. maddesinin son fıkrasına göre boşanmalarına karar verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: Mahkeme kararı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 166/son, İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, tarafların boşanmalarına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2015

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 03 Şub 2015, 20:43


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir