Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • MAHKEMEDEN CEVAP SÜRESİ UZATILMASI TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR

H. M. K– MADDE 317

Dilekçelerin verilmesi

(1) Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçe ile olur.

(2) Cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak mahkeme durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir.

(3) Taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremezler.

(4) Dava ve cevap dilekçeleri yönetmelikte belirlenecek formun doldurulması suretiyle de verilebilir.

…………………………………….MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO: …….2015/……..

SÜRE UZATIM
TALEP EDEN DAVALI :Adı ve Soyadı…………………T.C.No…………………
ADRES :……………………………………………………………..

DAVACI :Adı ve Soyadı………………..T.C.No…………………

KONU :Cevap süresinin HMK madde 317 gereği 2 hafta uzatımı talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Yukarıda belirtilen Mahkemeniz dosyası ile ilgili dava dilekçesi tarafımdan tebellüğ edilmiştir.

2-) Dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanabilmesi için gerekli olan tüm inceleme ve araştırmanın yapılması, bilgi ve belgelerin temini uzun bir süre gerektireceğinden davaya cevap süresinin, yasal cevap verme süremize ek olarak HMK madde 317 gereği 2 hafta ek süre verilerek uzatılmasını, cevap dilekçesi ile bildirilecek olan tüm savunma ve ilk itiraz haklarım saklı kalması kaydı ile saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

DAVALI
Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Cum Şub 20, 2015 5:34 am


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir