DOLANDIRICILIK SUÇU

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
E. 2006/500
K. 2006/2236
T. 23.3.2006
DOLANDIRICILIK SUÇU
5275 s. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KAN… [Madde 122]
5320 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEK… [Madde 8]
647 s. CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN [Madde 5]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 157]
1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) (MÜLGA ) [Madde 310]
1412 s. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (1) (MÜLGA ) [Madde 312]
Dolandırıcılık suçundan sanık Cemal Aslan’ın yapılan yargılaması sonunda: mahkumiyetine dair ANTALYA 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.09.2005 gün ve 2005/303 Esas, 2005/346 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının düzeltilerek onama isteyen 23.01.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:
I- Sanığın, yüzüne karşı 26.09.2005 tarihinde verilen hükmü 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süreden sonra 11.11.2005 gününde temyiz ettiğinden, vaki temyiz isteminin anılan yasanın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
II- Sanık müdafiinin temyiz itirazlarına gelince:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı yasanın sanık lehine hükümler içirmesine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine.
Ancak;
1- Sanık müdafiinin 15.09.2005 tarihli dilekçesinde vaki cezanın bireyselleştirilmesine ilişkin istem hakkında bir karar verilmemesi,
2- Para cezasının ödenmemesi halinde gecikme zammı uygulanacağına dair 5275 Sayılı Yasada bir hüküm bulunmadığı gözetilmeden anılan yasanın 122. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 647 Sayılı Yasanın 5/6. maddesi uyarınca gecikme zammına hükmolunması,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir