DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK SUÇU

T.C.

YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
E:2006/765
K:2006/3493
T:26.4.2006
DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK SUÇU
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 192]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 206]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 216]
Dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan sanıklar Serkan, Caner’in yapılan yargılamaları sonunda: Sanık Serkan’ın 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b, 62, 245/1, 62, sanık Caner’in 5237 sayılı TCK’nın 245/1. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine dair ( Adana İkinci Asliye Ceza Mahkemesi )’nden verilen 25.10.2005 gün ve 2005/1255 Esas 2005/1266 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı’nın onama-bozma isteyen 01.02.2006 tarihli tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
I- İki ayrı bankaya ait kredi kartlarının birden fazla alışverişte kullanıldığı gözetilmeden eksik ceza tayini sanık aleyhine temyiz bulunmadığından, TCK’nın 61/8. maddesi uyarınca adli para cezası hesaplanırken belirlenen tam gün sayısı üzerinden bireyselleştirmeye yönelik artırım ve indirimler yapıldıktan sonra sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı ödenecek miktarın çarpılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde tayin olunan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı takdir edilen miktarın çarpılarak bulunan miktar üzerinden TCY’nin 62. maddesinin uygulanması sonuç ceza değişmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
Sanık Serkan hakkında toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin, cezaları azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin fazla ceza verildiğine ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA ,
II- Sanık Caner hakkında kurulan hükme yönelik sanık müdafiinin temyiz itirazlarına gelince;
İşyeri çalışanı olan tanık Burçin’in 01.09.2005 tarihli teşhis tutanağında sanıklar Serkan ve Caner’i teşhis ettiği belirtilmesine rağmen, 24.08.2005 tarihli hazırlık ifadesinde ise alışveriş yapan kişinin işyeri kamerasında tespit edilen “esmer, uzun boylu şahıs” olduğunu bildirmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulması bakımından zaptedilen kamera görüntülerine ait CD ile bu görüntülere ait dört adet resim incelenip gerektiğinde tanık ile sanıkların duruşmada yüzleştirilmesi yapılıp alışveriş yapan kişi veya kişilerin tespit edilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini yerine eksik soruşturmayla yazılı şekilde karar verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA , 26.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir