ECRİMİSİL MİKTARI

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Hukuk Dairesi
E: 2006/6124
K: 2006/7329
T: 8.6.2006

ECRİMİSİL MİKTARI
Davacı 14.6.2005 tarihli dava dilekçesi ile muris A…’in vefatı üzerine mirasçı sıfatıyla hissedar olduğu Hürriyet Mahallesi 4 parsel sayılı taşınmazda bulunan 2 mesken ile 2 dükkanı 1994 tarihinden beri kullanan davalıdan 5 yıl için 2.000 YTL ecrimisilin kademeli faizi ile birlikte tahsilini, talep ve dava etmiştir. Davalı,mirasçı olarak kendileri ile birlikte annelerinin de kaldığını ve bir dairede oturduğunu, dükkanların ise kirasını aldığını, onun ölümü üzerine mirasın paylaşıldığını, intifadan men edilmediğini savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece,”..2000 YTL ecrimisilin dönem sonlarından geçerli olmak üzere yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,…”karar verilmiş, ancak dönemlere ait ecrimisil miktarlarına açıklık getirilmemiştir.Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. HUMK.nun 389. maddesi gereğince; mahkemece verilen karar ile iki tarafa tahmil ve bahşedilen vazife ve haklar şüphe ve tereddüde mucip olmayacak surette gayet sarih ve açık yazılmalıdır. Bu maddeye göre; hüküm fıkrası çok açık olması gerekir.Mahkemenin karar verdiği hususlar hüküm fıkrasında açıkça yazılmalıdır.Aksi halde hükmün icrası sırasında şüphe ve tereddütlerin doğmasına ve ilamın infaz edilememesine neden olur. O halde, davacı vekilinin yıllara ilişkin talebi ile bağlı kalmak üzere ,hangi yıl için kaç lira ecrimisilin tahsili gerektiği hükümde belirtilmelidir. Bunun yanında murisin ölümü üzerine taraflar ile birlikte annelerinin de mirasçı kaldığı bu nedenle davacının dükkanlarda 23.3.2003 tarihine kadar 3/8 , bu tarihten sonra 1/2 oranında hisse sahibi olduğu gözetilerek bilirkişiden bu hususta ek rapor alınmadan sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 8.6. 2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir