ECRİMİSİL TALEBİ

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Hukuk Dairesi
E:2006/1828
K:2006/3598
T: 04.04.2006
ECRİMİSİL TALEBİ
ÖZET: Murisin, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla yaptığı muvazaaya dayalı devir ve temlikler geçersiz oldu­ğundan, davaya konu taşınmazları o şekilde iktisap eden davalının, bu taşınmazları işgali iyi niyetli sayılamaz ve dolayısıyla kendisinden mal kaçırılan mirasçı davacı, mu­risin ölüm tarihinden başlayarak dava tarihine kadar ge­çen süre için ecrimisil isteyebilir.
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 414]
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 995]
Dava dilekçesinde 3.550 YTL ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte dava­lı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bü­tün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davada, murisleri tarafından sağlığında davalıların murisleri Nuri’ye, K… Köyü 2-3 ve 4 sıra nolu taşınmazların muvazaalı olarak mal kaçırmak amacıyla devredildiği, açılan davada tapuların iptaline karar verildiği, bu ne­denle 5 yıllık ecrimisil bedeli toplamı 3.550 YTL.nin tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
Davalı tarafından davanın reddi savunulmuştur.
Mahkemece, intifadan men şartı oluşmadığı gerekçesi ile davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm, süresinde davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Somut olayda, murisin mirasçılardan mal kaçırmak kaydı ile dava konu­su taşınmazları (muvazaalı olarak) davalıların murisine satıldığına dair kesin­leşmiş mahkeme kararı mevcuttur. Murisin, mirasçılardan mal kaçırmak maksadıyla yaptığı muvazaaya da­yalı devir ve temlikler geçersiz olduğundan, davaya konu taşınmazları o şe­kilde iktisap eden davalının bu taşınmazları işgali iyi niyetli sayılamaz ve do­layısıyla kendisinden mal kaçırılan mirasçı davacı, murisin (ölüm) tarihinden (zamanaşımı defi durumunda sürenin 5 yıl olduğu dikkate alınarak) başlaya­rak dava tarihine kadar geçen süre için ecrimisil isteyebilir.
O halde mahkemece, talep edilen dönem için bilirkişi tarafından sapta­nacak ecrimisile hükmedilmesi gerekirken tapunun “muris muvazaası” ne­deniyle iptal edildiği gözetilmeden, intifadan men koşulunun gerçekleşmedi­ği gerekçesi ile davanın reddi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şe­kilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun­dan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASI­NA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.