ELATMANIN ÖNLENMESİ / GÖREV / MÜLKİYET HAKKI

T.C.

YARGITAY

Ondördüncü Hukuk Dairesi

E. 2006/3853

K. 2006/5050

T. 1.5.2006

ELATMANIN ÖNLENMESİ
GÖREV
MÜLKİYET HAKKI

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 76]
4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 683]
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 27.6.2005 gününde verilen dilekçe ile müdahalenin önlenmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; görevsizlik nedeni ile elatmanın önlenmesi davasının reddine dair verilen 2.11.2005 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı köy vekili ve davalı Mera Komisyonu Başkanlığı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, tapu kaydına dayalı elatmanın önlenmesi istemiyle açılmıştır.

Mahkemece dava tahliye davası olarak nitelendirilip görevsizlik kararı verilmiş, hükmü davacı ile Mera Komisyonu Başkanlığı olarak Ardahan Valiliği temyiz etmiştir.

Az yukarıda söylendiği üzere davanın dayanağı mülkiyet hakkıdır. Türk Medeni Kanunun 683. maddesi uyarınca bir şeye malik olan kimse o şey üzerinde dilediği gibi kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Diğer yandan malik malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. HUMK.nun 76. maddesi gereğince de bir davada olayları anlatmak taraflara, anlatılan olaylara uygun yasa hükmünü bulup çekişmeyi gidermek ise mahkemeye ait bir ödevdir. Mahkemece davanın Türk Medeni Kanunun 683. maddesine dayalı elatmanın önlenmesi davası olduğu gözetilerek uyuşmazlığın esası hakkında bir hüküm kurulması yerine nitelendirmede yanılgıya düşülerek görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 01.05.2006 gününde oybirliği karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir