ELATMANIN ÖNLENMESİ / İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

T.C.
YARGITAY
Beşinci Hukuk Dairesi
E: 2006/4489
K: 2006/7344
T: 15.06.2006

ELATMANIN ÖNLENMESİ
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Özet: Taşınmaz, imür planında askeri sahadan çıkarıl­madıkça, fiili elatmaya son verilmesi davanın konusuz kalmasına neden olmaz.
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [ 718]
Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Konusu kalmayan istek hak­kında karar verilmesine yer olmadığına dair verilen hükmün Yargıtay’ca ince­lenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, kamulaştırması elatılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine iliş­kindir.
Mahkemece, konusu kalmayan istek hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından reddine, Davacılar vekilinin temyizine gelince;
Davacılara ait taşınmaz, imar planında askeri saha olarak ayrılmıştır. Davalı idarece taşınmaza önce fiilen elatılmış, yargılama sırasında ise elatmaya son verilmiştir.
Taşınmaz imar planında halen askeri alandan çıkarılmadıkça yalnız fiili elatmaya son verilmesi davanın konusuz kalmasına neden olmaz. Bu itibarla, davanın esastan incelenip karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığı şeklinde karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve Harçlar Kanunu’nun 13. maddesine 2588 sayılı Yasa ile eklenen j bendi gereğince davalı idareden harç alınmamasına 15.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir